Expression Of Interest

EOI No. Department Name EOI Document Title EOI documents Start date End date
234 आरोग्य विभाग पुणे मनपाच्या कै.चंदूमामा सोनावणे प्रसूतिगृह, पुणे-४२ येथे पुणे मनपा बरोबर संयुक्त विद्यमाने खाजगी संस्था/चॅरीटेबल टस्ट/ स्वयंसेवी संस्था यांचेमार्फत डायलेसीस प्रकल्प ०५ वर्षे कराराने चालविण्याबाबत. मंगळवार, जानेवारी 21, 2020 सोमवार, फेब्रुवारी 10, 2020