OVERVIEW & FUNCTIONING

विभाग माहिती

खाते प्रमुख

खाते प्रमुखाचे नाव: श्री. प्रशांत रणपिसे

पदनाम: मुख्य अग्निशमन अधिकारी

ई-मेल आयडी: prashant.ranpise@punecorporation.org

मोबाइल क्रमांक: +91 9689931991

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्री.प्रमोद सोनवणे

पदनाम: स्टेशन कर्तव्य अधिकारी

ई-मेल आयडी:

मोबाइल क्रमांक: +91 9689930121

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्री.प्रभाकर उम्राटकर

पदनाम: स्टेशन कर्तव्य अधिकारी

ई-मेल आयडी:

मोबाइल क्रमांक: +91 9689930082

विभागाची माहिती

विभाग पत्ता: सेंट्रल फायर स्टेशन, महात्मा पुळे पेठ, एन. न्यू इमारती बाजार, पुणे 411 042.

दूरध्वनी क्रमांक:

ई-मेल आयडी: pmcfireoffice@punecorporation.org

image