पुणे अग्निशमन दलाकडून लायसन्स दिलेल्या एजन्सी ची यादी

अ.क्र. एजन्सी चे नाव पत्ता संपर्क क्रमांक
दिझनीयर फायर एन्टरप्राईजेस प्रा. लि. १०७०, सदाशिव पेठ, रामदूत सोसायटी, पुणे ४११ ०३० ९८२२०२६७०५, २४४७७५५३
सक्सेस फायर सिस्टिम्स शॉप नं. ३, ओंकार पार्क, राजमुद्रा सोसायटी, धनकवडी, पुणे ४११ ०४३ ९८२२०१८१५०
क्राऊन फायर सोल्युशन एलएलपी १०१, गोपाळकृष्ण हौसिंग सोसायटी, २०५, शुक्रवार पेठ, पुणे ४११ ००२ ९८२२०६८६२७
आर.डी. फायर इंजिनीअर स.नं. ४३/१/१/२, श्री विठ्ठल हेरीटेज, २०४- डी बिल्डींग, दत्तनगर, आंबेगाव बु. पुणे ४११ ०४६ ९८१३९४०७१
केशवराज फायर इंजिनीअर प्रा.लि., सदाशिव पेठ, पुणे ८८८८८३५४१४
इबिनिझर फायर ऑफिस नं. १७, लोअर ग्राउंड,पाटील प्लाझा, मित्रमंडळ चौक, सारसबाग, पुणे ९६७३९८८८७७
समृद्धी एन्टरप्राईजेस स.नं.५४, कुबेर प्रोपटीज, सनब्राईट स्कूलजवळ, आंबेगाव बु., पुणे ४११ ०४६ ९०७५४०११०१
एम डी फायरनॉर्म्स आणि सोल्युशन १६/१, आनंदनगर पार्क सोसायटी, पौड रोड, कोथरूड, पुणे ९९२३३०२२३३