शहरातील अग्निशमन केंद्रे

पुणे अग्निशमन दलाची केंद्रे

अ. क्र

अग्निशमन केंद्र नाव

पत्ता

दूरध्वनी क्रमांक

1

केंद्रीय अग्निशमन केंद्र

महात्मा फुले पेठ, न्यू टिंबर मार्केट, पुणे – 411042

101, 020 - 26451707

020 - 26450601

2

हडपसर अग्निशमन केंद्र

हडपसर इंडस्ट्रियल एस्टेट, पुणे

020 - 26870207

3

कै. दयाराम राजगुरु अग्निशमन केंद्र

पुणे रेल्वे स्थानकाजवळ, पुणे - 411 001.

020 - 06059230

4

येरवडा अग्निशमन केंद्र

पी.एम.सी. हॉट मिक्स प्रकल्पाजवळ, येरवडा, पुणे 411 006

020 - 26696400

5

कसबा अग्निशमन केंद्र

क्र. 1309, कसबा पेठ, पुणे– 411 011.

020 - 24578950

6

एरंडवणे अग्निशमन केंद्र

क्र. 9/अ, एरंडवणे, नळस्टॉप चौकाजवळ, पुणे – 411 004

020 - 25468373

7

औंध अग्निशमन केंद्र

ब्रेमेन चौक, औंध, पुणे – 411 007

020 - 25851788

8

कात्रज अग्निशमन केंद्र

क्र.132, कात्रज डेअरीजवळ, पुणे 411 046.

020 - 24368887

9

सिंहगड रोड अग्निशमन केंद्र

क्र.-10, सन सिटी रोड, आनंद नगर, सिंहगड रोड, पुणे

020 - 24345152

10

कोथरुड अग्निशमन केंद्र

क्र - 2/1, कोथरुड बसस्थानकाजवळ, पुणे

020 - 25390002

11

पाषाण अग्निशमन केंद्र

क्र.233, संजय गांधी वसाहत, एमआयडी कॉलनी, पाषाण, पुणे

020 - 20250985

12

कोंढवा खुर्द अग्निशमन केंद्र

क्रं - 4 (पार्ट), कोंढवा खुर्द, एनआयबीएम रोडजवळ, पुणे

020 - 26832030


पुणे अग्निशामक दलाचे अग्निशमन अधिकारी

अ. क्र

फायर ऑफिसरचे नाव

हुद्दा

अग्निशमन केंद्र

मोबाइल क्र.

1.

श्री प्रशांत रणपिसे

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

केंद्रीय अग्निशमन केंद्र

9689931991

2.

श्री. सुनिल गिलबिले

विभागीय अग्निशमन अधिकारी

केंद्रीय अग्निशमन केंद्र

9689930068

3.

श्री. दत्तात्रय नागलकर

उपविभागीय अग्निशमन अधिकारी

केंद्रीय अग्निशमन केंद्र

9689930028

4.

श्री. रमेश गांगड

उपविभागीय अग्निशमन अधिकारी

केंद्रीय अग्निशमन केंद्र

9689930070

5.

श्री. विजय भिलारे

अग्निशमन केंद्र अधिकारी

कै. दयाराम राजगुरु अग्निशमन केंद्र

9689930074

6.

श्री. साईबाबा जिल्हेवार

अग्निशमन केंद्र अधिकारी

औंध अग्निशमन केंद्र

9689930075

7.

श्री. शिवाजी चव्हाण

अग्निशमन केंद्र अधिकारी

हडपसर अग्निशमन केंद्र

9689930076

8.

श्री. गजानन पाथ्रुडकर

अग्निशमन केंद्र अधिकारी

कोथरुड अग्निशमन केंद्र

9689930090

9.

श्री. राजेश जगताप

अग्निशमन केंद्र अधिकारी

एरंडवणे अग्निशमन केंद्र

9689930078

10.

श्री. प्रभाकर उम्रतकर

अग्निशमन केंद्र अधिकारी

सिंहगड रोड अग्निशमन केंद्र

9689930082

11

श्री. समीर शेख

अग्निशमन केंद्र अधिकारी

केंद्रीय अग्निशमन केंद्र

9689930119

12

श्री. शिवाजी मेमाणे

अग्निशमन केंद्र अधिकारी

पाषाण अग्निशमन केंद्र

9689930108

13

श्री. संजय रामटेके

अग्निशमन केंद्र अधिकारी

कात्रज अग्निशमन केंद्र

9689930116

14

श्री. प्रकाश गोरे

अग्निशमन केंद्र अधिकारी

केंद्रीय अग्निशमन केंद्र

9689931392

15

श्री. प्रमोद सोनवणे

अग्निशमन केंद्र अधिकारी

येरवडा अग्निशमन केंद्र

9689930121

16

श्री. सुभाष भिलारे

उप अग्निशमन अधिकारी

केंद्रीय अग्निशमन केंद्र

9730305848

17

श्री. रविंद्र आढाव

उप अग्निशमन अधिकारी

कसबा अग्निशमन केंद्र

9822743043