OVERVIEW & FUNCTIONING

DEPARTMENT INFORMATION

खाते प्रमुख

खाते प्रमुखाचे नाव: श्री. अशोक घोरपडे

पदनाम: मुख्य उद्यान अधिक्षक

ई-मेल आयडी: ashok.ghorpade@punecorporation.org

मोबाइल क्रमांक: +91 9689931960

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्री. विश्वजित तागुंदे

पदनाम: कनिष्ठ लिपिक

ई-मेल आयडी: gardens@punecorporation.org

मोबाइल क्रमांक: +91 7057474884

विभागाची माहिती

विभाग पत्ता: छ. संभाजीराजे उद्यान , जंगली महाराज रस्ता, बालगंधर्व रंगमंदिर शेजारी, शिवाजीनगर, पुणे ४११ ००५

दूरध्वनी क्रमांक:

ई-मेल आयडी: gardens@punecorporation.org

image