जलद दुवे

WARD OFFICE COMMITTEES

नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: लोखंडे स्वाती अशोक
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
१४ - डेक्कन जिमखाना - मॉडेल कॉलनी
जागा:
पत्ता:
806, कामगार पुतळा, शिवाजीनगर, पुणे.5
फोन नंबर:
9850426458
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: लांडगे सोनाली संतोष
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
०७ - पुणे विद्यापीठ - वाकडेवाडी
जागा:
पत्ता:
270, पीएमसी कॉलनी, पुणे.
फोन नंबर:
9860518804/9890618804/8308950176
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: काळे राजश्री ज्ञानेश्वर
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
०७ - पुणे विद्यापीठ - वाकडेवाडी
जागा:
पत्ता:
निसर्ग सोसायटी, गोखलेनगर, पुणे.
फोन नंबर:
8975385787
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: खाडे निलिमा दत्तात्रय
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
१४ - डेक्कन जिमखाना - मॉडेल कॉलनी
जागा:
पत्ता:
611/बी, पुलाची वाडी,पुणे
फोन नंबर:
9689940467
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: माळवे आदित्य अनिल
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
०७ - पुणे विद्यापीठ - वाकडेवाडी
जागा:
पत्ता:
1164/2, गजानन सोसायटी, शिवाजीनगर, पुणे.5
फोन नंबर:
9890088080
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: एकबोटे जोत्सना गजानन
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
१४ - डेक्कन जिमखाना - मॉडेल कॉलनी
जागा:
पत्ता:
1170/33, शिवाजीनगर, पुणे.5
फोन नंबर:
9922007310
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: भोसले रेश्मा अनिल
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
०७ - पुणे विद्यापीठ - वाकडेवाडी
जागा:
पत्ता:
94, नरवीर तानाजी वाडी, पुणे.
फोन नंबर:
020255561777/02025561177/02025530501/9922611000
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: सिध्दार्थ पद्माकर उर्फ अनिल शिरोळे
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
१४ - डेक्कन जिमखाना - मॉडेल कॉलनी
जागा:
पत्ता:
1201/1, घोले रोड, पुणे.4
फोन नंबर:
9890023600
ई-मेल आयडी:
माहिती लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येईल.

Important Contact Information

Swach helpline

108

Hotline Number

01234567

Monitoring and Feedback

18000000

PMC Sanitation Department Officials

0202000000

SWM Officials / Ward Sanitary Inspector

42424242
image