GARDENS IN PUNE

Select GARDENS IN PUNE

घोलरोड क्षेत्रिय कार्यालय

उद्यानाचे नाव

ठिकाण

वेळ

भगीरथ उद्यान(बी.ओ.टी.)

सेनापती बापट रोड,शिवाजीनगर पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.३०

कै.प्रकाश बहिरट  उद्यान

प्लॉट नं.66,श्री.शिवाजी को.हौ.सोसा. गोखलेनगर,पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००

कै.सौ.शकुंतला ना. निकम  उद्यान

गोखलेनगर, पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००

संत गजानन महाराज  उद्यान

गोखलेनगर, पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००

स्वतंत्र सेनानी (स्व.) पानकुंवर फिरोदीया  उद्यान

मॉडेल कॉलनी, पुणे

सायं. ५.०० ते ८.००

चित्तरंजन वाटीका

हरेकृष्ण पथ, शिवाजीनगर, पुणे.

स. ६.०० ते ११.००

सायं. ४.०० ते ८.००

लकाकी लेक,  उद्यान

मॉडेल कॉलनी,शिवाजीनगर पुणे

स. ६.०० ते ९.००

सायं. ४.०० ते ६.००

कमलनयन बजाज उद्यान

पुणे -मुंबई रस्ता,पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००

कै.माधवराव शिंदे  उद्यान

स.नं. २०/२१, वाकडेवाडी,पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००

छ.संभाजीराजे  उद्यान

डेक्कन जिमखाना, शिवाजीनगर, पुणे

स. ६.०० ते ११.००

सायं. ४.०० ते ८.३०

श्री समर्थ रामदास  उद्यान

वडारवाडी,पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००

कै.सेंटीबा मुकिंदा अलगुडे  उद्यान

पांडव नगर ,पुणे

सायं. ४.०० ते ७.३०

कमला नेहरू पार्क

एरंडवणा, पुणे

स. ६.०० ते ११.००

सायं. ४.०० ते ८.३०

आमची बाग

भांडरकर रोड,पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००

हिरवाई  उद्यान(बी.ओ.टी.)

बी.एम.सी.सी. रोड,पुणे

स. ६.०० ते ११.००

सायं. ४.०० ते ८.००

राजा मंत्री  उद्यान

एरंडवणा, फायर स्टेशन शेजारी,पुणे

स. ६ ते १०.३०

सायं. ४ ते ८.३०

परिमल  उद्यान

सेनापती बापट रोड, शिवाजीनगर, पुणे.

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००