तक्रार निवारण यंत्रणा

पुणे महानगरपालिका

अतिक्रमण/अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग,

विषय :- ) महानगरपालिकेच्या रस्त्यावर/पदपथावर अनधिकृतपणे तात्पुरत्या स्वरुपात रचना (मंडप/स्टेज/कमान) उभारल्यास नागरिकांसाठी तक्रार निवारण यंत्रणा :-

 

विषय :- ) महानगरपालिका हददीत सार्वजनिक ठिकाणी अनधिकृतपणे धार्मिकस्थळे     

          उभारल्यास/बांधकाम केल्यास नागरिकांनासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा :-

 

  l

- 9689900002

  • मोबाईल ॲप – PUNE Connect (PMC Care)
  • -मेल - feedback [at] punecorporation [dot] org, encroachment1 [at] punecorporation [dot] org
  • Google+ : pmc fmc
  • Twitter: @pmcpune
  • Facebook: facebook/pmcfmc

उप आयुक्त परिमंडळ क्र. कार्यालय

दूरध्वनी क्र.: 020-25501591  E-mail ID : dmc1 [at] punecorporation [dot] org ()

.क्र.

महापालिका सहाय्यक आयुक्त कार्यालयाचे नाव

ऑफीस कार्यालय फोन नंबर

र्इ- मेल आयडी

1

महापालिका सहाय्यक आयुक्त,

औंध क्षेत्रिय कार्यालय

020-25506840

aundh [at] punecorporation [dot] org

2

महापालिका सहाय्यक आयुक्त,

कोथरुड क्षेत्रिय कार्यालय

020-25506930

kothrud [at] punecorporation [dot] org

3

महापालिका सहाय्यक आयुक्त,

वारजे-कर्वेनगर क्षेत्रिय कार्यालय

020-25432192/93

warjekarvenagar [at] punecorporation [dot] org

4

महापालिका सहाय्यक आयुक्त,

घोले रोड क्षेत्रिय कार्यालय

020-25501500/

25511956

gwo [at] punecorporation [dot] org

उप आयुक्त परिमंडळ क्र. कार्यालय

दूरध्वनी क्र.: 020-26141484     E-mail ID : dmc2 [at] punecorporation [dot] org ()         

        

1

महापालिका सहाय्यक आयुक्त,

कै.बा.स.ढोले पाटील रोड क्षेत्रिय कार्यालय

020-26161470/72

dholepatil [at] punecorporation [dot] org

2

महापालिका सहाय्यक आयुक्त,

नगर रोड (वडगावशेरी) क्षेत्रिय कार्यालय

020-25509000/

020-26630103

 

3

महापालिका सहाय्यक आयुक्त,

येरवडा क्षेत्रिय कार्यालय

020-25509100/

020-26616550

yerwada [at] punecorporation [dot] org     

 

उप आयुक्त परिमंडळ क्र. कार्यालय

दूरध्वनी क्र.: 020-25508121  E-mail ID : dmc3 [at] punecorporation [dot] org ()

 

1

महापालिका सहाय्यक आयुक्त,

कसबा-विश्रामबागवाडा क्षेत्रिय कार्यालय

020-24431461/62

ksaba_vishrambaugwada [at] punecorporation [dot] org  

2

महापालिका सहाय्यक आयुक्त,

भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालय

020-26437040/41

bhavanipeth [at] punecorporation [dot] org

3

महापालिका सहाय्यक आयुक्त,

सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालय

020-24229769

sahakarnagar [at] punecorporation [dot] org

4

महापालिका सहाय्यक आयुक्त,

टिळकरोड क्षेत्रिय कार्यालय

020-24431467/68

tilakroad [at] punecorporation [dot] org

उप आयुक्त परिमंडळ क्र. कार्यालय

दूरध्वनी क्र.: 020-25508091  E-mail ID : dmc4 [at] punecorporation [dot] org ()

 

1

महापालिका सहाय्यक आयुक्त,

हडपसर क्षेत्रिय कार्यालय

020-26821092/93

hadpsar [at] punecorporation [dot] org /hadpsarwo [at] punecorporation [dot] org

2

महापालिका सहाय्यक आयुक्त,

बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालय

020-24229768

bibwewadi [at] punecorporation [dot] org

3

महापालिका सहाय्यक आयुक्त,

धनकवडी क्षेत्रिय कार्यालय

020-24317154

dhankavadi [at] punecorporation [dot] org

4

महापालिका सहाय्यक आयुक्त,

कोंढवा-वानवडी क्षेत्रिय कार्यालय

020-26860230/320

kondhwawanawadi [at] punecorporation [dot] org

 

विषय :- ) पुणे शहरातील ध्वनी प्रदूषणाबाबत तक्रार निवारण यंत्रणा :-

 

पुणे महानगरपालिका क्षेत्रात सण उत्सव कालावधीत ध्वनी प्रदूषणाबाबत तक्रार करण्यासाठी प्राधिकृत अधिकारी व त्यांचे संपर्क क्रमांक, र्इ-मेल आयडी सर्व नागरिकांना पुणे पोलीस आयुक्तालयामधील www.punepolice.gov.in/circulars या  संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे. सदर ठिकाणी केलेल्या नागरिकांच्या ध्वनीप्रदूषणाच्या तक्रारीची तातडीने दखल घेवून कायदेशीर कारवार्इ केली जार्इल.

 

 

 

प्रेस नोट