मातोश्री रमामाई भीमराव आंबेडकर यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण