मा.आमदार मेधाताई कुलकर्णी यांचे मतदार संघात दि.१९/०२/२०१९ व दि.२०/०२/२०१९ रोजी महायोजना शिबीर आयोजन करण्यात आले