पं. जवाहरलाल नेहरू हॉल येथे ११ ते १७ ऑक्टोम्बर २०१९ रोजी मेळावा आयोजित करण्यात आला