पुणे मनपा प्रशासनातील अधिक्षक ते लिपिक टंकलेखक संवर्गातील कर्मचारी यांना प्रशिक्षण