पुणे महापौर चषक राज्यस्तरीय अश्वारोहण स्पर्धा २०१९ - २०