शहरात सर्व आठवडे बाजार अशा प्रकारे व्यवस्था करण्यात आलेली आहे .