मा. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त त्यांनी दिनांक १३/१०/२०२० रोजी खराडी या प्रकल्पामध्ये दिलेली भेट.