आज दि. 28.10.2020 रोजी प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वडगाव खु. स.नं. 39 (पै) + 40 (पै) येथे सुरु असलेल्या गृह प्रकल्पाची मा. अतिरिक्त आयुक्त (ज) यांनी पाहणी केली