मा. हेमंत रासने, अध्यक्ष स्थायी समिती, पुणे मनपा यांनी दि. १ मार्च २०२१ रोजी मा. मुख्य सभेला पुणे महानगरपालिकेचे सन २०२१-२०२२ चे अंदाजपत्रक सादर करताना.