पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने सफाई सेवकांचे पथक कोल्हापूर येथे रवाना !