OVERVIEW & FUNCTIONING

DOCUMENTS

DEPARTMENT INFORMATION

खाते प्रमुख

खाते प्रमुखाचे नाव: डॉ. श्री. महेशकुमार डोईफोडे

पदनाम: उपायुक्त (स्थानिक संस्था कर)

ई-मेल आयडी: mahesh.doiphode@punecorporation.org

मोबाइल क्रमांक: +91 7720800333

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्रीमती. उज्वला कांदे

पदनाम: वरिष्ठ लिपिक

ई-मेल आयडी:

मोबाइल क्रमांक: +91 25501425

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्री.सचिन नलावडे

पदनाम: लिपिक टंकलेखक

ई-मेल आयडी:

मोबाइल क्रमांक:

विभागाची माहिती

विभाग पत्ता: स्थानिक कर विभाग, पुणे महानगरपालिका, स्वर्गीय शिवाजीराव आधाव भवन, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005

दूरध्वनी क्रमांक:

ई-मेल आयडी: localbodytax@punecorporation.org

image