स्थानिक संस्था कर संकलन तक्ता

स्थानिक कर संकलन तक्ता (डिसेंबर २०१६ पर्यंत)

स्थानिक संस्था कर विभाग
पुणे महानगरपालिका
स्थानिक संस्था कर वार्षिक संकलन तक्ता

(डिसेंबर २०१६)

 

 

 

 

(रक्कम रुपयांमध्ये)

 

अ.क्र.

महिना

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

1

एप्रिल

6,04,88,540

87,46,30,838

88,08,65,364

1,08,24,93,643

2

मे

55,82,36,552

87,24,12,784

79,48,46,825

1,07,99,28,527

3

जून

94,38,68,369

86,30,31,024

81,69,08,097

1,75,47,72,686

4

जुलै

84,49,61,298

1,53,09,60,130

1,02,12,04,682

1,04,49,91,294

5

ऑगस्ट

84,17,98,457

89,18,40,313

1,69,90,06,223

1,07,57,25,347

6

सप्टेंबर

88,01,66,542

1,36,17,82,609

2,05,29,33,695

1,08,67,99,244

7

ऑक्टोबर

88,35,67,266

89,01,35,334

1,22,26,08,798

1,12,72,15,296

8

नोव्हेंबर

1,01,30,64,996

89,62,06,976

1,74,12,64,326

1,16,71,84,694

9

डिसेंबर

90,44,19,097

89,59,49,446

1,12,48,14,089

1,10,70,54,336

10

जानेवारी

1,91,88,88,042

90,60,43,545

84,68,62,525

 

11

फेब्रुवारी

87,41,25,877

81,28,06,969

95,35,92,953

 

12

मार्च

1,25,98,77,019

2,27,00,03,804

1,50,00,33,041

 

 

एकूण

10,98,34,62,054

13,06,58,03,770

14,65,49,40,618

10,52,61,65,067