प्रधानमंत्री आवास योजना घरकुलाचे वाटप यादी

 

प्रतीक्षा यादीतून - विजेता
 
पुणे महानगरपालिका प्रधानमंत्री आवास योजना
अ.क्र प्रकल्पाचे नाव विजेता यादी
स.न. 106 ए 16 ए (पी) + 17 (पी) + 18 (पी), हडपसर Download pdf
स.न. 106 ए / 12 बी / 3 बी (पी), हडपसर, पुणे Download pdf
स.न. 89 (पी) + ९२ (पी) हडपसर, पुणे Download pdf
स.न. 57-5 (पी), प्लॉट नंबर 1 ए, खराडी, पुणे Download pdf
स.न. 39 (पी) + एस. न .40 (पी), वडगाव (ख), पुणे Download pdf

 

 

विजेता यादी ऑक्टोबर २०२०
 
पुणे महानगरपालिका प्रधानमंत्री आवास योजना
विजेता यादी
अ.क्र प्रकल्प क्र प्रकल्पाचे नाव एकूण EWS
घराची संख्या
एकूण स्थळ
स.न. १०६ए १६ए (पी)+१७ए (पी)+१७बी (पी)+१८ए (पी)+१८बी (पी) हडपसर, ता. हवेली, जि. पुणे ३४० Download pdf View pdf
स.न. ८९ (पी)+९२(पी) हडपसर, ता. हवेली, जि. पुणे ५८४ Download pdf View pdf
स.न. ५७-५(पी), प्लॉट क्रमांक १ए,(जुना प्लॉट क्र. १) खराडी, ता. हवेली, जि. पुणे ७८६ Download pdf View pdf
स.न. ३९/२ए /२(पी)+३९/२बी/१(पी)+स.न. ३९/२बी/१/३(पी)+स.न. ३९/२बी/२(पी)+स.न. ३९/२बी/१/४(पी)+स.न. ४०/१/३+स.न. ४०/२/१+स.न. ४०/२/२+स.न. ४०/२/६,वडगाव (ख) ता. हवेली, जि. पुणे ११०८ Download pdf View pdf
स.न.१०६ए /१२बी/३बी(पी), हडपसर, ता. हवेली, जि. पुणे १०० Download pdf View pdf

 

 

प्रतीक्षा यादी ऑक्टोबर २०२०
 
पुणे महानगरपालिका प्रधानमंत्री आवास योजना
प्रतीक्षा यादी
अ.क्र प्रकल्प क्र प्रकल्पाचे नाव एकूण EWS
घराची संख्या
एकूण स्थळ
स.न. १०६ए १६ए (पी)+१७ए (पी)+१७बी (पी)+१८ए (पी)+१८बी (पी) हडपसर, ता. हवेली, जि. पुणे ३४० Download pdf View pdf
स.न. ८९ (पी)+९२(पी) हडपसर, ता. हवेली, जि. पुणे ५८४ Download pdf View pdf
स.न. ५७-५(पी), प्लॉट क्रमांक १ए,(जुना प्लॉट क्र. १) खराडी, ता. हवेली, जि. पुणे ७८६ Download pdf View pdf
स.न. ३९/२ए /२(पी)+३९/२बी/१(पी)+स.न. ३९/२बी/१/३(पी)+स.न. ३९/२बी/२(पी)+स.न. ३९/२बी/१/४(पी)+स.न. ४०/१/३+स.न. ४०/२/१+स.न. ४०/२/२+स.न. ४०/२/६,वडगाव (ख) ता. हवेली, जि. पुणे ११०८ Download pdf View pdf
स.न.१०६ए /१२बी/३बी(पी), हडपसर, ता. हवेली, जि. पुणे १०० Download pdf View pdf