SECURITY DEC. 2019

महिना: 
जानेवारी, 2020
महिन्याच्या सुरुवातीस मागील शिल्लक प्रकरणे/ अर्ज: 
28
अहवालाच्या महिन्यात दाखल प्रकरणे: 
159
एकूण (रकाना ३+४): 
187
अहवाल्याच्या महिन्यात निकाली काढलेल्या प्रकरणांची संख्या: 
158
शिल्लक (प्रलंबित प्रकरणांची) संख्या: 
29
एक महिन्यातील: 
29
तीन महिन्यातील: 
0
दोन महिन्यातील: 
0
तीन महिन्या पेक्षा जास्त: 
0

विभागाचे नाव निवडा: