विविध खात्याकडील पत्रे/ खात्याअंतर्गत पत्रे / सेवकांचे अर्ज

महिना: 
मार्च, 2020
महिन्याच्या सुरुवातीस मागील शिल्लक प्रकरणे/ अर्ज: 
181
अहवालाच्या महिन्यात दाखल प्रकरणे: 
986
एकूण (रकाना ३+४): 
1167
अहवाल्याच्या महिन्यात निकाली काढलेल्या प्रकरणांची संख्या: 
1029
शिल्लक (प्रलंबित प्रकरणांची) संख्या: 
138