SECURITY AUGAST 2020

महिना: 
ऑगस्ट, 2020

विभागाचे नाव निवडा:

मागील महिन्यात थकीत अर्जाची संख्या: 
0
अहवालाच्या महिन्यात प्राप्त झालेल्या अर्जाची संख्या: 
3
अहवालाच्या महिन्यात निकाली काढलेल्या अर्जाची संख्या: 
3
माहिती उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या अर्जाची संख्या: 
3
माहिती नाकारण्यात आलेल्या अर्जाची संख्या: 
0
प्रलंबित अर्जाची संख्या: 
0
महिन्यात उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या माहिती पोटी जमा झालेली रक्कम रु.: 
90