दस्तावेज डाउनलोड

.
अनु क्र. विषय विभागाचे नाव
1 Citizen Charter अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
2 नागरिकांची सनद मासिक अहवाल अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
3 नागरिकांची सनद मासिक अहवाल अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
4 नागरिकांची सनद मासिक अहवाल अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
5 नागरिकांची सनद मासिक अहवाल अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
6 नागरिकांची सनद मासिक अहवाल अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
7 नागरिकांची सनद मासिक अहवाल सेप्टेंबर २०१९ अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
8 नागरिकांची सनद अहवाल अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
9 नागरिकांची सनद मासिक अहवाल अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
10 नागरीकांची सनद मासिक अहवाल अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
11 नागरीकांची सनद मासिक अहवाल जुन २०१९ अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
12 नागरिकांची सनद अहवाल मे २०१९ अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
13 Encroachment Dept. CITIZEN CHARTER अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
14 CITIZEN CHARTER FEB 2019 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
15 नागरीकांची सनद मासिक अहवाल अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
16 नागरिकांची सनद मासिक अहवाल अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
17 नागरिकांची सनद मासिक अहवाल अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
18 ENCROACHMENT DEPARTMENT ( OCT.2018) अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
19 ENCROACHMENT DEPARTMENT SEPT 2018 CITIZEN CHARTER अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
20 नागरीकांची सनद मासिक अहवाल अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
21 CITIZEN CHARTER JUNE2018 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
22 CITIZEN CHARTER REPORT JUNE 2018 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
23 citizen charter report अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
24 पुणे मनपा / रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्यासाठी ओळखपत्र मागणीबाबत - नागरिकांची सनद अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
25 बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाद्वारे संगणकीय नोंद करून मिळण्याबाबत - नागरिकांची सनद अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग

-- परिणाम आढळला नाही --

-- परिणाम आढळला नाही --

अनु क्र. विभागाचे नाव अपलोड केल्याची तारीख
1 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग डिसेंबर 31, 2020
2 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग डिसेंबर 8, 2020
3 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग ऑक्टोबर 15, 2020
4 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग मार्च 13, 2020
5 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग फेब्रुवारी 13, 2020
6 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग जानेवारी 15, 2020
7 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग नोव्हेंबर 28, 2019
8 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग ऑक्टोबर 14, 2019
9 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग सप्टेंबर 20, 2019
10 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग ऑगस्ट 9, 2019
11 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग जुलै 9, 2019
12 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग जून 12, 2019
13 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग मे 10, 2019
14 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग एप्रिल 8, 2019
15 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग मार्च 13, 2019
16 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग फेब्रुवारी 8, 2019
17 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग जानेवारी 8, 2019
18 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग डिसेंबर 11, 2018
19 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग नोव्हेंबर 13, 2018
20 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग ऑक्टोबर 6, 2018
21 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग सप्टेंबर 6, 2018
22 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग सप्टेंबर 6, 2018
23 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग ऑगस्ट 3, 2018
24 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग ऑगस्ट 3, 2018
25 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग जुलै 4, 2018
26 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग जून 2, 2018
27 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग मे 3, 2018
28 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग एप्रिल 7, 2018
29 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग मार्च 7, 2018
30 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग फेब्रुवारी 8, 2018
अनु क्र. विषय विभागाचे नाव अपलोड केल्याची तारीख
1 जाहीर प्रकटन - राहून गेलेल्या पथविक्रेत्यांच्या सर्वेक्षणाबाबत व अनधिकृतपणे इतरांचा व्यवसाय परवाना घेतलेल्या पथविक्रेत्यांकडून तडजोड शुल्क आकारून त्यांचे परवाने नियमित करणेबाबत अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग नोव्हेंबर 18, 2017
2 Supreme Court Order Street Vendors Bill and Policy अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग मे 24, 2017
3 Government Resoulation 2013 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग मे 24, 2017
4 National Policy on Urban Street Vondors 2009 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग मे 24, 2017
5 National Policy on Urban Street Vondors 2009 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग मे 24, 2017
6 Pheriwala Samiti Tharav अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग मे 24, 2017
7 Meeting Minutes Pheriwala Policy 10-2-2014 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग मे 24, 2017
8 Meeting Minutes Pheriwala Policy 1-11-13 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग मे 24, 2017
9 Gazette 5 March 2014 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग मे 24, 2017
10 Pheriwala Samiti Tharav अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग मे 24, 2017
11 Hawkers Rules & Regulations अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग मे 24, 2017
12 Biometric Survey Form अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग मे 24, 2017
13 Karyapranali अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग मे 24, 2017
14 Meeting Minutes 09-05-2014 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग मे 24, 2017
15 Pheriwala Survey List Kondhwa-Wanawadi अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग मे 24, 2017
16 Pheriwala Survey List Hadapsar अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग मे 24, 2017
17 Pheriwala Survey List Dhankawadi अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग मे 24, 2017
18 Pheriwala Survey List Bibwewadi अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग मे 24, 2017
19 Pheriwala Survey List Vishrambagwada अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग मे 24, 2017
20 Pheriwala Survey List Tilak Road अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग मे 24, 2017
21 Pheriwala Survey List Sahakarnagar अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग मे 24, 2017
22 Pheriwala Survey List Bhawani Peth अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग मे 24, 2017
23 Pheriwala Survey List Yerawada अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग मे 24, 2017
24 Pheriwala Survey List Nagar Road अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग मे 24, 2017
25 Pheriwala Survey List Dholepatil Road अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग मे 24, 2017
26 Pheriwala Survey List Warje अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग मे 24, 2017
27 Pheriwala Survey List Kothrud अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग मे 24, 2017
28 Pheriwala Survey List Gholeroad अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग मे 24, 2017
29 Pheriwala Survey List Aundh अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग मे 24, 2017
30 Order for Unlegal Construction अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग मे 24, 2017

-- परिणाम आढळला नाही --