दस्तावेज डाउनलोड

.
अनु क्र. विषय विभागाचे नाव
1 आर टी आय_पी (१) टॅक्स सेक्शन ४बी २०20-21 व नागरिक सनद २०20-21 कर आकारणी व कर संकलन विभाग
2 आर टी आय_पी (१) टॅक्स सेक्शन ४बी २०20-21 व नागरिक सनद २०20-21 कर आकारणी व कर संकलन विभाग
3 सेक्शन६० अ माहिती २०१८ कर आकारणी व कर संकलन विभाग
4 नागरिकांची सनद कर आकारणी व कर संकलन विभाग
5 सेक्शन ६० अ माहिती २०१९ (कर आकारणी व कर संकलन विभाग) कर आकारणी व कर संकलन विभाग
6 आर टी आय_पी (१) टॅक्स सेक्शन ४बी २०१८ व नागरिक सनद २०१८ कर आकारणी व कर संकलन विभाग
7 सेक्शन६० अ माहिती २०१८ कर आकारणी व कर संकलन विभाग
8 आर टी आय_पी (१) टॅक्स सेक्शन ४बी २०१८ व नागरिक सनद २०१८ कर आकारणी व कर संकलन विभाग
9 सेक्शन६० अ माहिती २०१८ कर आकारणी व कर संकलन विभाग
10 आर टी आय_पी (१) टॅक्स सेक्शन ४बी २०१८ व नागरिक सनद २०१८ कर आकारणी व कर संकलन विभाग
11 सेक्शन ६० अ माहिती २०१७ कर आकारणी व कर संकलन विभाग
12 माहितीचा अधिकार सेक्शन ४बी व नागरिकांची सनद २०१७ कर आकारणी व कर संकलन विभाग
13 करआकारणी व करसंकलन कार्यालय कर आकारणी व कर संकलन विभाग
14 कर आकारणी व कर संकलन विभाग - नागरिकांची सनद कर आकारणी व कर संकलन विभाग

-- परिणाम आढळला नाही --

-- परिणाम आढळला नाही --

-- परिणाम आढळला नाही --

-- परिणाम आढळला नाही --

अनु क्र. विषय विभागाचे नाव अपलोड केल्याची तारीख
1 RTI Information कर आकारणी व कर संकलन विभाग मे 24, 2017
2 PUBLIC NOTICE - For the vear 2013-14 for Propertv Owners (English) कर आकारणी व कर संकलन विभाग मे 24, 2017
3 PUBLIC NOTICE - For the vear 2013-14 for Propertv Owners (Marathi) कर आकारणी व कर संकलन विभाग मे 24, 2017
4 Milkatkar Pustika कर आकारणी व कर संकलन विभाग मे 24, 2017
5 Nagarik Jahirnama कर आकारणी व कर संकलन विभाग मे 24, 2017
6 Retailers कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
7 एचडीएफसी बँक शाखा यादी कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
8 कॉसमॉस बँक शाखा यादी कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
9 जनाता बँक शाखा यादी कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
10 INDUSIND बँक शाखा यादी कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
11 आयसीआयसीआय बँक ब्रांच लिस्ट कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
12 मालमत्ता कर दर व पुस्तक कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
13 मालमत्ता कर संबंधित प्रश्न कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
14 ब्राउझरसाठी पॉपअपला कसे परवानगी द्यावी? कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
15 ऑनलाइन कर कसे भरावे कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
16 सोलार, वर्मीकल्चर आणि रेन हार्वेस्टिंग गुणधर्मांची गणना कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 6, 2017
17 मिळकतीची कर आकारणी करताना घ्यावयाच्या दक्षतेबाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
18 १५०क च्या अंमलबजावणीबाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
19 मनपा हद्दीतील पार्किंगच्या जागेची करकारणी कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
20 व्हेकॅन्सी रिफंड प्रकरणाची पूर्तता करणेबाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
21 २६७अ नुसार शास्ती बसविण्याबाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
22 मनपा हद्दीतील वर्कशॉप,पेट्रोलपंप शिक्षण संस्था या मिळकतीच्या कर आकारणी बाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
23 आयटी मिळकतीची कर आकारणीबाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
24 माहिती अधिकार अभिनियम २००५ कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
25 क्षेत्रफळ दुरुस्तीबाबत सह महाआयुक्त यांना अधिकार प्रदान कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
26 २६७अ नुसारच्या मिळकत कर आकारणी बाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
27 आकारणी न झालेल्या मिळकतकराची कर आकारणी ,वापरातील बदल,अतिरीक्त बाधकाम अशा मिळकतीची कर आकारणी करून मिकात कर वसूली करण्या बाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
28 मिळकत करा च्या वसूली रकमेवर 2% मुशाहिरा देणेबाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
29 २००७-०८ करमणूक कर व मिळकत कर दराबाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
30 मोकळ्या जागा, निवासी व बिगरनिवासीमिळकतीचे वाजवी भाड्याचे दर ठरविणेबाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
31 धार्मिक स्थळेप्राथमिक शाळा यांना सर्वसाधारण करात सवलत मिळणेबाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
32 भाडेकरू निघून गेल्याने मिळकती पूर्वीची करपात्र रक्कम निश्चित करणेबाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
33 सूचित करपात्र रकमेच्या स्पेशल नोटीसच्या बाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
34 मनपा हद्दीतील समाविष्ट ३८ गावांच्या करआकारणीबाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
35 आजी-माजी सैनिक त्यांच्या कुटुबियांना सौजन्याची वागणूक देणेबाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
36 शासनाने भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या इमारतीवरील शिक्षणकर व रोजगारहमीकर बाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
37 मोकळ्या जागेच्या आकारणीबाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
38 भाड्याने दिलेल्या मिळकतीच्या कर आकारणीबाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
39 मनपा हद्दीतील मिळकतीची कर आकारणी बाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
40 हॉटेल,हॉस्पिटल्स मधील पॅसेज आकारणी व लॉफ्ट आकारणी बाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
41 मिळकत कर आकारणी बाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
42 YES बँक शाखा यादी कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017

-- परिणाम आढळला नाही --