पथ विभाग

Select PROJECTS & INITIATIVES

पीएमसी कॉलनी, प्रभाग क्रमांक – 25 ब

पीएमसी कॉलनी, मंगलवाडी, नवराजस्थान सोसायटी आणि इतर रस्त्यांचे मजबूतीकरण करण्याचा प्रस्ताव

 
प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च : 2.84 कोटी रुपये
रस्त्यांची एकुण लांबी : 1409 मीटर
पेव्हमेंटची सरासरी रुंदी- 4.50 मीटर
अॅट-ग्रेडची सरासरी रुंदी- 1 ते 1.5 मीटर (दोन्ही बाजूंनी)
 
मुख्य आराखडा
 

 

काम सुरु होण्यापुर्वीचे दृश्य

 

काम पुर्ण झाल्यानंतरचे दृश्य

 

कोर टेस्ट आणि बेन्केलमन बीम डिफ्लेक्शन टेस्ट