पथ विभाग

Select PROJECTS & INITIATIVES

प्रभाग क्रमांक- 68

प्रभाग क्रमांक 68, तळजाई, सहकार नगर, लक्ष्मीन नगर, म्हाडा वसाहत, पुणे येथे युटीडब्ल्यूटी रोडचे बांधकाम

 
प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च : 4.99 कोटी रुपये
रस्त्यांची एकुण लांबी : 460 मीटर
पेव्हमेंटची सरासरी रुंदी- 5 ते 6 मीटर
अॅट-ग्रेडची सरासरी रुंदी- 1 ते 1.5 मीटर (दोन्ही बाजूंनी)
 

 

काम सुरु होण्यापुर्वीचे दृश्य

 

 

काम सुरु झाल्यानंतरचे दृश्य