Quick Links

OVERVIEW & FUNCTIONING

POLICIES

DEPARTMENT INFORMATION

खाते प्रमुख

खाते प्रमुखाचे नाव: श्री. विजय कुलकर्णी

पदनाम: मुख्य अभियंता (पथ)

ई-मेल आयडी: vkulkarni@punecorporation.org

मोबाइल क्रमांक: +91 9689931391

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्री.प्रविण देवगडे

पदनाम: कनिष्ठ अभियंता

ई-मेल आयडी: road@punecorporation.org

मोबाइल क्रमांक: +91 2025501083

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्री. संदेश शिर्के

पदनाम: कनिष्ठ अभियंता

ई-मेल आयडी: rutusandesh@gmail.com

मोबाइल क्रमांक: +91 8888558384

विभागाची माहिती

विभाग पत्ता: पहिला मजला, पथ विभाग, पुणे महानगर पालिका, शिवाजी नगर, पुणे ४११००५

दूरध्वनी क्रमांक: +91 2025501339

ई-मेल आयडी: road@punecorporation.org

image