पुणे महानगरपालिका क्षेत्राचा रस्ता नकाशा

अनु. क्र गाव किंवा पेठ लोकेशन अस्तित्वातील रस्त्याची लांबी (मी.) अस्तित्वातील रस्त्याची रुंदी २१० अन्वये प्रस्तावित रस्त्याची रुंदी नकाशा शेरा
महंमदवाडी स.नं. १६ (पै) मार्वल आयसोला सोसा समोर १५० ५ मी ९.०० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
महंमदवाडी स.नं. १२(पै) कोरीयथन क्लब समोर ३०० ६.५० मी ९.०० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
महंमदवाडी स.नं. ५९ (पै) आनंदनगर गल्ली, देसाई आय हॉस्पिटल समोर स.नं. ५८ २०० ५.५० मी ९.०० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.स.नं. ५८ मध्ये देखिल काही भाग आखणे आवश्यक
महंमदवाडी स.नं. ९२(पै) संकेत पार्क , रस्ता क्र.२ २५० ६ मी ९.०० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
महंमदवाडी स.नं. ५६ व ५५ हद्दीवरुन कृष्णानगरकडे जाणारा रस्ता (K to P,Q to L) ६६० ५ मी ९.०० मी View pdf उत्तरेकडे संपूर्ण ४ मी रुंदीकरण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
महंमदवाडी स.नं. ४७/१क/१४, गल्ली क्र. ५, गणपती मंदिर ते प्लॉट ऋख हेवन पार्क १५० ६.०० मी. ९.०० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
आंबेगाव बु॥ अजिंक्य मित्र मंडळ, स.क्र. ५ २०० ६.०० मी. ९.०० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
आंबेगाव बु॥ चंद्रागण चौक भारती विापीठ मागे, स.क्र. ३३ १०० ६.०० मी. ९.०० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
आंबेगाव बु॥ दळवीनगर, प्रिस्टीन पॅसिफिक, स.क्र. ३९ १२० ६.०० मी. ९.०० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१० आंबेगाव बु॥ श्री. जी.प्युअर व्हेज लागून रस्ता, स.क्र. ४२ २१० ६.०० मी. ९.०० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
११ आंबेगाव बु॥ निलगीरी चौक आंबेगाव पोलिस चौकीच्या बाजूने ते स.नं. २७ ३१० ६.०० मी. ९.०० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१२ आंबेगाव बु॥ स.नं. ४४ ऑलिव्ह सोसायटी ते सत्यम शिव सुंदर सोसायटी ते पारदर्शन अपार्टमेंट २२५ ६.०० मी. ९.०० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१३ आंबेगाव बु॥ स.नं. २४ ,१२ मी.राममंदीर रोड १५ मी. शिवरोड २४० ६.०० मी. ९.०० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१४ पुणे पेठ कात्रज स.नं. ३४ शिवशंभोनगर ग. क्र. ३अ ५०० ६.०० मी. ९.०० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१५ पुणे पेठ कात्रज स.नं. ३४ शिवशंभोनगर ग.क्र. २ रोहिदास महाराज मठाकडे जाणारा लगत ४१५ ६.०० मी. ९.०० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१६ पुणे पेठ कात्रज स.नं. ३४ शिवशंभोनगर ग. क्र. ३ ४२५ ६.०० मी. ९.०० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१७ पुणे पेठ कात्रज स.नं. २० पार्ट पॅरामाउंट स्कीम चे अलिकडे २३० ६.०० मी. ९.०० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१८ पुणे पेठ कात्रज स.नं. १६ पार्ट पासलकर बंगाल्या पासून ते राज टॉवर ते व्दारका रेसीन्डसी स.नं. २१, २० ८४० ६.०० मी. ९.०० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१९ पुणे पेठ कात्रज स.नं.१८ सुखसागर नगर ११० ६.०० मी. ९.०० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२० पुणे पेठ कात्रज स.नं.२६,२४ राजस सोसायटी, निरंजन सोसायटी १६० ७.५० मी ९.०० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२१ पुणे पेठ कात्रज स.नं.३३-कात्रज शिवशंभोनगर गल्ली नं.१ ३८० ६.०० मी ९.०० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२२ पुणे पेठ धनकवडी वनराई कॉलनी ते तापकीर एस.टी.डी. स.नं. ३६ व ३७ ३४० ५ ते ६.०० मी. ९.०० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२३ पुणे पेठ धनकवडी मोतेवार गणेशमंदिर ते तळजाई स.नं. ३ व ७ ८८० ५ ते ६.०० मी. ९.०० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२४ पुणे पेठ धनकवडी सातारा रोड ते पवार हॉस्पीटल ते निवारा सोसायटी स.नं. २०, २१, २२, २३, २४ १००० ५ ते ६.०० मी. ९.०० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२५ पुणे पेठ धनकवडी जयनाथ मित्र मंडळ ते नव महाराष्ट्र शाळा स.नं. ३६ व ३७ ३५० ५ ते ६.०० मी. ९.०० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२६ पुणे पेठ धनकवडी राजमुद्रा सोसायटी रिक्षा स्टॅण्ड ते मोहननगर रस्त्यापर्यंत स.नं. ३७ २०० ५ ते ६.०० मी. ९.०० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२७ वडगाव बु स.नं.५१ शामराव विठ्ठल सहकारी बँक पासून नाल्यापर्यंत २८० ६.०० मी ९.०० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२८ वडगाव बु स.नं. ६४ पा, ६५ पा. त्रिमुर्ती हॉस्पिटल २५० ६.०० मी ९.०० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२९ धायरी स.नं. १५३, गल्ली नं. अे. ३१ ४०० ६.०० मी ९.०० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
३० धायरी स.नं. १५२, मुक्ताई गार्डनच्या शेजारी, गल्ली नं. अे २७ ४८० ६.०० मी ९.०० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
३१ धायरी स.नं. १५१, जे.के. हील सोसायटीच्या शेजारी गल्ली नं. अे २६ ४३५ ६.०० मी ९.०० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
३२ धायरी स.नं. १४७, तारांगण रेसिडेन्सीच्या शेजारी १८० ६.०० मी ९.०० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
३३ धायरी स.नं. १४६, गल्ली नं. अे १७ ५२५ ६.०० मी ९.०० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
३४ धायरी स.नं. १४५, गल्ली नं. १० बी, गणपती ज्वेलर्सच्या बाजूला २५० ९.०० मी ९.०० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
३५ हिंगणे खुर्द हिंगणे खुर्द, स.नं. २(पा) साईनगर, स.नं. ३३ २०० ६.०० मी ९.०० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
३६ कोंढवा बु. स.न.५६ पार्ट ,टिळेकरनगरकडे जाणारा रस्ता १४० ६.०० मी ९.०० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या पश्चिमेकडे रस्ता रुंदी नियोजित केली आहे.
३७ कोंढवा बु. स.न.६३ पार्ट ,परदेशी कॅार्नर ते हनुमान रस्ता २४० ६.०० मी ९.०० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
३८ कोंढवा बु. स.न.५० पार्ट ,टिळेकरनगर गल्ली क्र,. ७ ३४० ६.०० मी ९.०० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
३९ कोंढवा बु. स.न.५८ पार्ट ,डोमीनोज ते पुणे मनपा व्यायाम शाळा, खेतेश्वर आश्रम ते टी.व्हि.एस. शोरुम ४६० ६.०० मी ९.०० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
४० बाणेर बाणेर मुख्य रस्त्यापासून स.नं. २६९/४/५, वर्षा पार्क मधून जाणारा पूर्व पश्चिम अस्तित्वातील रस्ता, ५६० ६.० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
४१ बाणेर बाणेर मुख्य रस्त्यापासून, स.नं. २७० मधील आर.बी.आय. बँक ते अमर मंत्रा ते सेलीना सोसायटी (माऊली पेट्रोल पंप समोर) २६० ६.० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
४२ बाणेर बाणेर मुख्य रस्ता स.नं. ८१ पैकी ऑर्चिड स्कूल ते मायोला रेसिडेन्सी पर्यंतचा अस्तित्वातील रस्ता १५० ६.० मी./९.० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
४३ बाणेर स.नं. ८१ पैकी विश्वेश्वर बँक ते जम्बो किडस्‌ शाळा पर्यंतचा अस्तित्वातील रस्ता २३० ६.० मी./९.० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
४४ बाणेर स.नं. ८२ पैकी, सह्याद्री फॉर्म्स (फायर ब्रिगेड) ते सिध्दचिंतन सोसायटी पर्यंतचा अस्तित्वातील रस्ता ३०० ६.० मी./९.० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
४५ बाणेर बाणेर मुख्य रस्ता स.नं. ८३ पैकी, इंदिरा किडस्‌ ते दत्तकृपा अपार्टमेंट पर्यंत २१० ६.० मी./९.० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
४६ बाणेर बाणेर मुख्य रस्ता स.नं. १२३ पैकी, सावतामाळी रेस्टॉरंट ते आयनॉक्स हाऊस पर्यंत अस्तित्वातील रस्ता ४४० ३.० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
४७ बाणेर बाणेर मुख्य रस्ता स.नं. १२८ पैकी, अमृता हॉटेल ते बाणेर-बालेवाडी हद्दीपर्यंतचा रस्ता ५२० ६.० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
४८ बाणेर बाणेर मुख्य रस्त्यापासून माऊंटव्हर्ट कॉम्प्लेक्स बाणेर स.नं. १२८ मधील उत्तर दक्षिण रस्ता ते दत्त गणेश मंदिर चौकापर्यंत, ४८० ४.५ मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
४९ बाणेर स.नं. ११९, १२०, सायकर कॉम्लेक्स शेजारील रस्त्यापासून हायस्ट्रीट पर्यंतचा रस्ता ए५८ २३० ६.० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान ९.० मी रस्ता रुंदी दर्शविली आहे.
५० बाणेर स.नं. ८७, श्रीनाथ नगर, लेन नं. २ चे रस्ते ५०० ६.० मी./९.० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान ९.० मी रस्ता रुंदी दर्शविली आहे.
५१ बाणेर बाणेर स.नं. १३०, माऊली गॅरेजपासून ते शेट्टी गॅरेज/सोसायटीपर्यंत अस्तित्वातील रस्ता २५० ६.० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान ९.० मी रस्ता रुंदी दर्शविली आहे.
५२ बाणेर स.नं. ३९/३, योगी पार्क, हायवेपासून प्लॉट नं.१८ ते २० ५४० ७.५० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान ९.० मी रस्ता रुंदी दर्शविली आहे.
५३ बाणेर स.नं. ३९/३, योगी पार्क,प्लॉट नं.१ ते ६ ९० ६.२० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान ९.० मी रस्ता रुंदी दर्शविली आहे.
५४ बाणेर -बालेवाडी बाणेर स.नं. १०६ पासून बालेवाडी स.नं. २५ मधून स.नं. २३ च्या हद्दीपर्यंत ६०० अंशतः ९ मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
५५ बालेवाडी स.नं. ३५, सूर्या सोसायटी ३० मी. डी.पी.रस्ता ते गार्डन आरक्षणापर्यंत ९ मी. रस्ता, गार्डन आरक्षण १२० ६.००/७.५० ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
५६ बालेवाडी स.नं. ३५ मधून, ३० मी. डी.पी. रस्ता ते गार्डन आरक्षण G-१ पर्यंत १२० ६.००/७.५० ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
५७ बालेवाडी स.नं. ४ व ३७ चे दक्षिणेकडील हद्दीवरील अस्तित्वातील रस्ता व स.नं. ३७ मधील पूर्वेकडील अस्तित्वातील रस्ता उत्तर दक्षिण एम्पारीअम सोसायटी समोरील १८ मी. डी.पी रस्त्यापर्यंत (एल रस्ता) २२० अंशतः ७.५० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
५८ बालेवाडी स.नं. ३७ मधील उत्तर दक्षिण अस्तित्वातील रस्त्यावर स.नं. ४ पासून सफायर पार्क स.नं. ४२ पर्यंत (एल रस्ता) १८० अंशतः ७.५० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
५९ बालेवाडी स.नं. १५ व १७ चे हद्दीवरील २४ मी. डी.पी. रस्त्यापासून स.नं. १७ मधील प्ले ग्राऊंड (पीजी-२) आरक्षणापर्यंत आराध्य सोसायटीसमोरील अस्तित्वातील रस्ता ४४० ३.०० मी. ते ४.५ मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
६० बालेवाडी स.नं. १५ व १७ चे हद्दीवरील २४ मी. डी.पी. रस्त्यापासून स.नं. १७ मधील प्ले ग्राऊंड (पीजी-२) आरक्षणापर्यंत इरा बेकरीलगत अस्तित्वातील रस्ता ३७० ३ मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
६१ बालेवाडी स.नं. १५ व १७ च्या हद्दीवरील २४ मी. डी.पी रस्त्यापासून स.नं. २० चे हद्दीवरील ३० मी.डी.पी रस्त्यास जोडणारा पूर्व पश्चिम अस्तीत्वातील रस्ता, (शिवनेरी पार्क मधून ) ७०० ६ मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
६२ बालेवाडी स.नं. २५ व ३३ च्या हद्दीवरील ३० मी. डी.पी रस्त्यापासून स.नं. ३३ मिटकॉन इन्स्टिट्युट येथील दक्षिणोत्तर अस्तित्वातील रस्ता २४० ६.०० मी. ते ७.५ मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
६३ बालेवाडी स.नं. ३७, ४० व ४१, ४२, ४३, ४४ मधून जाणारा अस्तित्वातील रस्ता ९ मी. रुंद करणेबाबत. ३२० ६.०० मी. ते ७.५ मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
६४ बावधन खुर्द स.नं. ३४ ते ३३ PVPIT कॉलेजपर्यंत ८०० ६ मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
६५ बावधन खुर्द स.नं. ६३ पौड रोड, अपराजिता सोसायटी गेट ६ मी. रस्ता व पौड रोडलागून ६० मी. (अपराजिता सोसायटीकडे जाणारा रस्ता) ४०० ६ मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
६६ बावधन खुर्द स.नं. ४४, पौड रोड, ६ मी. रस्ता व पौड रोड लागून ६० मी. (अपराजिता सोसायटीकडे जाणारा रस्ता) ३०० ६ मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
६७ वारजे स.नं. ११२, रेणुकानगर, लेन नं. १ २८० ६.० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
६८ वारजे स.नं. ११२, रेणुकानगर, लेन नं. २ २९० ६.० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
६९ वारजे आरएमडी कॉलेज मागे, वारजे स.नं. ८२ २४० ७.० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
७० घोरपडी स.नं. ६५ ताराबाग सोसायटी ४५० ६.०० मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
७१ मुंढवा स नं ५३ बधे वस्ती (C-D) ३५० ६.०० मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी क रण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
७२ लोहगाव स.नं. २३० ब, संजय पार्क, लेन क्र.६, A,B,C,D,E २४० ६.०० मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
७३ येरवडा स.नं. ११२, ज्ञानेश्वर पार्क, १८४ ७.५० मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
७४ कळस आळंदी रोड ते चव्हाण चाळ, गोयल सोसायटी ५०० ८.०० मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
७५ कळस चव्हाण चाळ जवळील गोयल सोसायटी आत्मानंद समोर १०० ७.५० मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
७६ संगमवाडी टि.पी स्कीम फायनल प्लॅाट नं. १३५, १३६, प्रिया सोसायटी, ताडीवाला रोडजवळ, पंचरत्न हॉटेल शेजारील एक्साईज ऑफीसकडे जाणारा रस्ता ३०० ६.०० मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
७७ संगमवाडी टि.पी स्कीम कोरेगाव पार्क, फायनल प्लॅाट नं. ३७१, ३७२, लेन नं. ५ मॉडर्न बेकरी / हॉटेल सनशाईन समोरील रस्ता, सुयोजना सोसायटी १०० ६.०० मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
७८ संगमवाडी टि.पी स्कीम फायनल प्लॅाट नं. १३२, रुबी नर्सिंग होमच्या दारातील रस्ता ढोले पाटील चौक मेरु हॉटेल जवळ ५०० ६.०० मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
७९ कोंढवा खुर्द कोंढवा खुर्द, स.नं. ६३ व २० मधून आकाश हाईट्‌स (साळुंके विहार रोड ते सपनास होम) एनआयबीएम रोड पोस्ट ऑफीस पर्यंतचा रस्ता ४२० ६.०० मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
८० कोंढवा खुर्द स.नं. ११ मधील अस्तित्वातील ६ मी रस्ता(हिंदुस्तान वेलनशिया ते मदिना हॉटेल) पर्यंत नाल्यालगतचा रस्ता २२० ७.५० मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
८१ हडपसर स.नं. १५६ उत्तर दक्षिण रस्ता २०० ६.०० मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
८२ हडपसर स.नं. २७ पूर्व पश्चिम रस्ता १५० ६.०० मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
८३ हडपसर स.नं. १६१ व १६३ पश्चिमेकडील उत्तर दक्षिण रस्ता ३०० ६.०० मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
८४ हडपसर स.नं. २१० पूर्व पश्चिम रस्ता १०० ६.०० मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
८५ गुलटेकडी, मुकुंदनगर फायनल प्लॉट क्र. ४२५, गुलटेकडी,टिळक महाराष्ट्र जवळील रस्ता. (कटारीया हायस्कूल समोरील टिमवि कॉलनी रस्ता क्र. ३ ते ३क ( विकास बंगला ते पुजारी उानपर्यंत रस्ता ) २५० ७.०० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्ये भागापासून दोन्ही बाजूस ९.०० मी. प्रमाणे रस्तारूंदी दर्शविली आहे.
८६ गुलटेकडी, मुकुंदनगर फायनल प्लॉट क्र. ४२५, गुलटेकडी, महाराष्ट्र मंडळा समोरील रस्ता टिमवि कॉलनी रस्ता (बँक ऑफ महाराष्ट्र ते कौस्तुभ बंगल्यापर्यंत रस्ता) अइ २५० ५.०० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्ये भागापासून दोन्ही बाजूस ९.०० मी. प्रमाणे रस्तारूंदी दर्शविली आहे.
८७ गुलटेकडी, मुकुंदनगर फायनल प्लॉट क्र. १, ४२५, गुलटेकडी, कटारीया शाळे समोरील रस्ता- टिमवि कॉलनी रस्ता क्र. ४ (चित्रगंधा बिल्डींग ते निलपार्वती बंगल्याशेजारी पुजारी उानपर्यंत रस्ता) ८० ६.०० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्ये भागापासून दोन्ही बाजूस ९.०० मी. प्रमाणे रस्तारूंदी दर्शविली आहे.
८८ धनकवडी स.नं. १३, ले-आऊट मधील पूर्वे -पश्चिम रस्ता.- पुणे पेठ धनकवडी स.नं.१३ येथील जलतरण तलाव,तीन हात्ती चौकासमोरील २४ मी रस्त्यापासून पदमावतीनगर हौ.सोसायटी समोरील रस्ता. २२० ६.०० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्ये भागापासून दोन्ही बाजूस ९.०० मी. प्रमाणे रस्तारूंदी दर्शविली आहे.
८९ धनकवडी स.नं. १२ मधील दक्षिणोत्तर रस्ता.- पुणे पेठ धनकवडी स.नं.१२ मधील २४ मी.रस्त्या पासून प्रथमेश सोसा. HDM- ७ आरक्षण पर्यंतचा रस्ता. १५० ७.५० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्ये भागापासून दोन्ही बाजूस ९.०० मी. प्रमाणे रस्तारूंदी दर्शविली आहे.
९० बिबवेवाडी स.नं. ६४२, ६४४ बिबवेवाडी, प्रसन्न हौसिंग सोसायटी (G-H) २६० ६.५०मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्ये भागापासून दोन्ही बाजूस ९.०० मी. प्रमाणे रस्तारूंदी दर्शविली आहे.
९१ बिबवेवाडी स.नं. ६४२, ६४४ बिबवेवाडी, दामोदर सोसायटी - स.न.६३५, व६४२ मधील विानगर सोसा.ते प्रकल्प सोसा.ते ध्रर्मवीरनगर रस्ता (J-J) ३२० ६.०० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्ये भागापासून दोन्ही बाजूस ९.०० मी. प्रमाणे रस्तारूंदी दर्शविली आहे.
९२ बिबवेवाडी स.नं. ६४२, ६४४ बिबवेवाडी, चिंतामणी नगर सोसायटी भाग -१- स.न.६४२ ,६४४ स्वामी विवेकानंद रस्त्यालगत दामोदर सोसा.मधील रस्ता ते तेजश्री सोसा.पर्यंत रस्ता (M-N) २०० ६.०० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्ये भागापासून दोन्ही बाजूस ९.०० मी. प्रमाणे रस्तारूंदी दर्शविली आहे.
९३ बिबवेवाडी स.नं. ६२९, ६३० बिबवेवाडी, बिबवे पार्क मागील रस्ता (बिबवेवाडी गावठाणा मागील रस्ता.) ---बिबवेवाडी गावठाण शेजारील स.नं. ६३०,६२९ हौसाबाई बाबुराव सदम ते गणेशमंदिर रस्त्यापर्यंत (K-L) ३५० ७.५० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्ये भागापासून दोन्ही बाजूस ९.०० मी. प्रमाणे रस्तारूंदी दर्शविली आहे.
९४ बिबवेवाडी स.नं. ६३४, बिबवेवाडी, बन्सीलाल पथ --बिबवेवाडी स.नं.६३४, स्वामी विवेकानंद रस्त्यालगत भारत ज्योतीबस स्टॉप शेजारील श्रीरंग सोसा.मधील अंतर्गत रस्ता (O-P) २२० ८.०० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्ये भागापासून दोन्ही बाजूस ९.०० मी. प्रमाणे रस्तारूंदी दर्शविली आहे.
९५ बिबवेवाडी स.नं. ६६६, ६६७ बिबवेवाडी मधील रस्ता -बिबवेवाडी स.नं.६६६ ६६ अ मधील स्वामी विवेकानंद रस्त्यालगत पूनम गार्डन ते भाग्यश्री नगर पर्यंत रस्ता (Q-R) ३५० ६.०० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्ये भागापासून दोन्ही बाजूस ९.०० मी. प्रमाणे रस्तारूंदी दर्शविली आहे.
९६ बिबवेवाडी वसंत बाग सोसायटी रस्ता ( स.नं. ६८३,)- बिबवेवाडी स.नं. ६८२ मधील स्वामी विवेकानंद रस्त्यालगतची छत्रपती राजाराम को.ऑप सोसा. मधील (जेधेनगर) चिंतामणी हॉस्पिटल ते बिजली बंगल्यापर्यंत रस्ता (U-V) २५० ७.५० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्ये भागापासून दोन्ही बाजूस ९.०० मी. प्रमाणे रस्तारूंदी दर्शविली आहे.
९७ कात्रज स.नं. १२६(पी), हायवे लगत- पुणे पेठ कात्रज स.नं.१२६ मधील कात्रज,देहूरोड सर्विस रस्त्यापासून (पी.जी २५) आरक्षणापर्यंतचा रस्ता १०० ६.०० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या पश्चिम बाजूस ३.०० मी दर्शविली आहे. पूर्वबाजूस झऋ२५
९८ पर्वती स.नं. ८७ स्वानंद गल्ली नं. १ (गोविंद गौरव) पर्वती वीर सावरकर मार्ग मुख्य रस्ता ते स.नं. ८७ स्वानंद गल्ली नं. १ गोविंद गौरव १०० ७.५० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्ये भागापासून दोन्ही बाजूस ९.०० मी. प्रमाणे रस्तारूंदी दर्शविली आहे.
९९ पर्वती स.नं. ८७ स्वानंद गल्ली नं. २ पर्वती वीर सावरकर मार्ग मुख्य रस्ता ते स.नं. ८७ स्वानंद गल्ली नं. २ १०० ७.५० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्ये भागापासून दोन्ही बाजूस ९.०० मी. प्रमाणे रस्तारूंदी दर्शविली आहे.
१०० पर्वती स.नं. ८७ स्वानंद गल्ली नं. ३ पर्वती वीर सावरकर मार्ग मुख्य रस्ता ते स.नं. ८७ स्वानंद गल्ली नं. ३ १०० ७.५० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्ये भागापासून दोन्ही बाजूस ९.०० मी. प्रमाणे रस्तारूंदी दर्शविली आहे.
१०१ पर्वती क्रांती सावरकर सोसा. (स.नं. ८७/३ब) पर्वती वीर सावरकर मार्ग मुख्य रस्ता ते क्रांती सावरकर सो. ७०० ८.०० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्ये भागापासून दोन्ही बाजूस ९.०० मी. प्रमाणे रस्तारूंदी दर्शविली आहे.
१०२ पर्वती स.नं. ८७ क्रांती सावरकर मधील रस्ता गल्ली नं. २ पर्वती क्रांती सोसा. मुख्य जोड रस्ता ते स.नं. ८७ क्रांती सावरकर सो. सा रस्ता गल्ली क्र.२ ७०० ८.०० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्ये भागापासून दोन्ही बाजूस ९.०० मी. प्रमाणे रस्तारूंदी दर्शविली आहे.
१०३ पर्वती शिवप्रसाद हौ.सोसा. फा. प्लॅाट नं. ५८१, मोनार्च सर्व्हे अ‍ॅाफीस रस्ता सिंहगड रोड मुख्य रस्ता ते शिवप्रसाद हाऊसिंग सोसायटी फा. प्लॉट ५८१ मोनार्च सर्व्हे ऑफीस रस्ता २०० ७.५० मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्ये भागापासून दोन्ही बाजूस ९.०० मी. प्रमाणे रस्तारूंदी दर्शविली आहे.
१०४ पर्वती स.नं. ८७ शिवप्रसाद कॅालनी सोसा. रोड एस.बी. आय कॅालनी उत्तर बाजू -शिवप्रसाद हाऊसिंग सोसायटी १३० ७.५० मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्ये भागापासून दोन्ही बाजूस ९.०० मी. प्रमाणे रस्तारूंदी दर्शविली आहे.
१०५ पर्वती फा. प्लॅाट नं. ५२८ सिंहगड रस्त्यालगत एस आर ए ते दांडेकर पूल रस्ता सिंहगड रोड मुख्य रस्ता ते. २७०० ७.०० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्ये भागापासून दोन्ही बाजूस ९.०० मी. प्रमाणे रस्तारूंदी दर्शविली आहे.
१०६ कोथरूड सरस्वती राणे चौंक ते बंधन हौं.सो. स.नं. १०(१अ-१ब) ३०० ७.५० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१०७ कोथरूड मदन तलाठी मार्ग शुभम , हर्षद , अनुपम पार्क स.नं. ९ (२अ-२ब) २३० ७.५० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१०८ कोथरूड हॅप्पी कॉलनी लेन नं. १ स. नं. १६७ अ +१६८+२५(पा) (३अ-३ब) २०० ६ मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१०९ कोथरूड हॅप्पी कॉलनी लेन नं. २, स. नं. १६७अ +१६८+२५(पा) (४अ-४ब) २०० ६ मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
११० कोथरूड हॅप्पी कॉलनी लेन नं.३ , स. नं. १६७अ+१६८+२५(पा) (५अ-५ब) २०० ६ मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१११ कोथरूड हॅप्पी कॉलनी लेन नं.४, स. नं. १६७ अ +१६८+२५(पा) (६अ-६ब) २०० ७.५० मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
११२ कोथरूड विदेशा डहानुकर कॉलनी स.नं. २७ जॉगीग ट्रक (७अ-७ब) १५० ७.५० मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
११३ कोथरूड विदेशा डहानुकर कॉलनी स.नं. २७ जॉगीग ट्रक (८अ-८ब) १५० ७.५० मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन पश्चिम बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
११४ कोथरूड तेजस सोसायटी नरहरी गेनबा आल्हाट चौक, स.नं. २८, (९ अ- ९ब) १७० ६ मी ९.० मी. View pdf रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
११५ कोथरूड स.नं. १३१ मयुर कॉलनी लेन नं.३ (१०अ-१०ब) १०० ६ मी ९.० मी. View pdf रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
११६ कोथरूड कोथरुड स.नं. २१ कमिन्स इंडीया लि. चे भिंतीपासून अमित पार्क सोसायटीपर्यंत ७५ ६ मी ९.० मी. View pdf रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
११७ कोथरूड स.नं. ९१ सहकारवृंद सोसा. लेन नं १४ ते सुवर्णमयी सोसा(११अ-११ब) ६० ६ मी ९.० मी. View pdf रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
११८ कर्वेनगर कर्वेनगर, स.नं. ३४ प्रस्तावित १५.० मी डी. पी रस्त्यापासून महिन्म सोसायटी अंतर्गत रस्ता ते सोसायटीचे ओपन स्पेस पर्यंत १३० ६ मी ९.० मी. View pdf रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
११९ कर्वेनगर पोतनिस परिसर, भुजबळ हाऊस/ पेरुची बाग ते सहवास सोसायटी लेन नं. १, स.नं. २६, २७, २८ ४७० ६.० मी. ९.० मी. View pdf रस्त्याच्या मध्य भागापासून दोन्ही बाजूस समान अंतर (कोणतेही मंजूर बांधकामास बाधा न करता) व प्रस्तावित रस्ता सी२ आरक्षणाच्या मिळकतीच्या विरुध्द बाजूस संपूर्णपणे दर्शविला आहे
१२० एरंडवणा प्रभांत रोड, गल्ली क्र. ३ (१अ-१ब) फा.प्लॉट नं.३२ २०० ६.० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१२१ एरंडवणा प्रभांत रोड, गल्ली क्र. ४ (२अ-२ब) फा.प्लॉट नं.३१ २१० ६.० मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१२२ एरंडवणा प्रभांत रोड, गल्ली क्र. ५ (३अ-३ब) फा.प्लॉट नं.३३ २५० ६.० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१२३ एरंडवणा प्रभांत रोड, गल्ली क्र. ६ (४अ-४ब) फा.प्लॉट नं.३७ २६० ६.० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१२४ एरंडवणा प्रभांत रोड, गल्ली क्र. ९ तीन गल्या (५अ-५ब) फा.प्लॉट नं.३७ ५०० ६.० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१२५ एरंडवणा प्रभांत रोड, गल्ली क्र. १० (६अ-६ब) फा.प्लॉट नं.३८ २५० ७.५० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१२६ एरंडवणा प्रभांत रोड, गल्ली क्र. ११ (७अ-७ब) फा.प्लॉट नं.११७ १२० ७.० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१२७ एरंडवणा धर्मावत पथ (८अ-८ब) फा.प्लॉट नं.३८ ८० ६.०मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१२८ एरंडवणा प्रभांत रोड, गल्ली क्र. १२ (९अ-९ब) फा.प्लॉट नं.११७ १०० ७.० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१२९ एरंडवणा विसकाणे पथ (१०अ-१०ब) फा.प्लॉट नं.१२०,१२१ १५० ७.० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१३० एरंडवणा सोनुभाई जोशी पथ (११अ-११ब) फा.प्लॉट नं.१०६ १५० ६.०मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१३१ एरंडवणा दाभाडे पथ (१२अ-१२ब) फा.प्लॉट नं.१००,१०२+१०३ १८० ७.५ मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१३२ एरंडवणा लॉ.कॉलेज रोड अशोक पथ (१३अ-१३ब) फा.प्लॉट नं.८२ ४५० ६.०मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१३३ एरंडवणा कृष्णा पथ (१४अ-१४ब) फा.प्लॉट नं.८९, ९०, ८७, ९१ १७० ६.०मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१३४ एरंडवणा श्रीकरराव पथ (१५अ-१५ब) फा.प्लॉट नं.८३ २१० ६.०मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१३५ एरंडवणा प्रभात फिल्म कंपनी मार्ग (१६अ-१६ब) फा.प्लॉट नं.८० १३० ६.०मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१३६ एरंडवणा शंकरराव किर्लोस्कर मार्ग, अपेक्स कॉलनी, (१७अ-१७ब) १५० ७.०मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१३७ एरंडवणा जैन मंदीर रोड, (१८अ-१८ब) फायनल प्लॉ.नं. ८८५ २६० ७.०मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१३८ एरंडवणा वसंत घळसासी पथ, (१९अ-१९ब) फायनल प्लॉ.नं. ४२ अे ते ४४ बी २०० ७.०मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१३९ एरंडवणा प्रभात रोड, फा. प्लॉ.नं. ६५, ६४, ६१, ६०, ५९ ते ६३ (२० अे-२० बी) १००० ७.०मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१४० एरंडवणा प्रभात रोड, फा. प्लॉ.नं. ६१ ते ६१अे (२१ अे-२१ बी) २८० ७.०मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१४१ एरंडवणा फा. प्लॉ.नं. ३६ ते कर्वे रोड,(२२ अे-२२ बी) २१० ७.०मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१४२ एरंडवणा फा. प्लॉ.नं. ५५ ते कर्वे रोड,(२३ अे-२३ बी) २५० ७.०मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१४३ एरंडवणा फा. प्लॉ.नं. ५०अे ते ५० कर्वे रोड(२४ अे-२४ बी) २८० ७.०मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१४४ एरंडवणा फा. प्लॉ.नं. ५३अे ते ५३ कर्वे रोड(२५ अे-२५ बी) २९० ७.०मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१४५ एरंडवणा इनकमटॅक्स लेन,फा. प्लॉ.नं.६५(२६ अे-२६ बी) १६० ७.०मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१४६ एरंडवणा इनकमटॅक्स लेन,फा. प्लॉ.नं.६४ ते ६४ अे(२७ अे-२७ बी) १८० ७.०मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१४७ एरंडवणा प्रभात रोड, गल्ली नं.८ फा. प्लॉ.नं.३५ ते गल्ली नं.८ (२८ अे-२८ बी) ७० ६.०मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१४८ एरंडवणा प्रभात रोड, गल्ली नं.८ फा. प्लॉ.नं.३५ ते गल्ली नं.८ (२९ अे-२९ बी) ७० ६.०मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१४९ एरंडवणा प्रभात रोड, गल्ली नं.८ फा. प्लॉ.नं.३४ ते गल्ली नं.८ (३० अे-३० बी) ५० ६.०मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१५० एरंडवणा फा. प्लॉ.नं.५० ते ३८(३१ अे-३१ बी) ३३० ७.०मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१५१ एरंडवणा कर्वेरोड फा. प्लॉ.नं.३१ ते कर्वेरोड (३२ अे-३२ बी) १८० ७.०मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१५२ एरंडवणा गल्ली नं. ९ फा.प्लॉ.नं.४७ ते गल्ली नं. ९ (३३ अे-३३ बी) १२० ७.०मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१५३ एरंडवणा फा. प्लॉ.नं.५६ ते (३४ अे-३४ बी) ८० ७.०मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१५४ एरंडवणा गल्ली नं. ९ फा.प्लॉ.नं.५८ ते गल्ली नं. ९ (३५ अे-३५ बी) ६० ७.०मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१५५ एरंडवणा गल्ली नं. ९ फा.प्लॉ.नं.६१ अे ते गल्ली नं. ९ (३६ अे-३६ बी) ६० ७.०मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१५६ एरंडवणा दशभुजा गणपती पौड फाटा स. नं. ४१(३७ अे-३७ बी) २०० ७.५०मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१५७ शिवाजीनगर आलोक हॉटेल समोर ते जे.एम.रोड(शैलजा हॉटेल)फा.प्लॅाट नं.७४४ ते ८९५ ४१० ६.५ मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१५८ शिवाजीनगर रोहित वडेवाले ते जंगली महाराज मंदिर (एन.सी.आर हॉेटेल ) फा.प्लॅाट नं.७१४ ते ७१२ २९० ७ मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१५९ शिवाजीनगर एल.बी.टी पुणे मनपा ऑफिस ते जे.एम.रोड (शिवाजीनगर घरांक ११८१)फा.प्लॅाट नं.७७९ ते ६७३ ४८० ७ मि. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१६० शिवाजीनगर मसाला कारखाना ते कौटुबिक न्यायालय फा.प्लॅाट नं.७८० ते ७१७ ३९० ७मि. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१६१ शिवाजीनगर नॅचरल आर्ईस्क्रिम घोले रोड ते मॉर्डन हायस्कुल, आपटे रस्ता.फा.प्लॅाट नं.५४८ ते मॉर्डन कॉलेज २८० ७ मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१६२ शिवाजीनगर शिर्के बंगला ते जे.एम.रोड,हॉटेल शिवसागर कॉर्नर, कमला आर्केड बिल्डींग मॉर्डनफा.प्लॅाट नं.५६९ ते ५६८ २६० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१६३ शिवाजीनगर जे.एम.रोड, (सुप्रिम कॉर्नर ) ते आपटे रोड (जनलक्ष्मी को.बॅक)फा.प्लॅाट नं.८८७ बी ते आपटे रोड) २३० ६.५मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१६४ शिवाजीनगर रेव्हेन्यु कॉलनी ते पोस्ट अ‍ॅाफिस,शिवाजी रोड.फा.प्लॅाट नं.८७२ ते ५४२ ३०० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१६५ शिवाजीनगर प्राईड हॉटेल (गणेश खिंड रोड ते शिवाजीनगर एस.टी.स्टंॅड )फा.प्लॅाट नं.५ ते ८७ (सबर्बन ) ३०० ६.५मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१६६ शिवाजीनगर न.ता.वाडी अंडर ग्राउंड ब्रिज ते शिवाजीनगर एस.टी.स्टॅड फा.प्लॅाट नं.४२ ते एस टी. स्टॅन्ड (सबर्बन) ५४० ७.०मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१६७ शिवाजीनगर क्रि एटीव्ह बॅग फा.प्लॅाट नं.२६४ २०० ६ मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१६८ शिवाजीनगर गुडलक हॉटेल फा.प्लॅाट नं.२६६ ते २६५ अ.डेन जिमखूाना ८० ६ मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१६९ शिवाजीनगर कमला नेहरु रोड ते फा.प्लॅाट नं.२२१ २५० ६ मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१७० शिवाजीनगर फा.प्लॅाट नं.२२५ ते २४२ १८७ ६ मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१७१ शिवाजीनगर पी वाय.सी. जिमखाना समोर फा.प्लॅाट नं.२६५ ते २६६ ते २६४ १९५ ६ मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१७२ शिवाजीनगर फा.प्लॅाट नं.२६५ ते २६५ १०० ६ मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१७३ शिवाजीनगर फा.प्लॅाट नं.२२४ ते २४३ २०० ६ मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१७४ शिवाजीनगर फा.प्लॅाट नं.२४५ ते २४५ ४५० ६ मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१७५ शिवाजीनगर फा.प्लॅाट नं.१८९ अ ते १३६ १६० ७.५ मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१७६ शिवाजीनगर फा.प्लॅाट नं.१२६ ते १२२ २२० ६ मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१७७ शिवाजीनगर फा.प्लॅाट नं.२२३ ते २२३ १०० ६ मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१७८ शिवाजीनगर फा.प्लॅाट नं.१२९ ते १३० ते १३४ जोशी हॅास्पिटल १०० ६ मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१७९ शिवाजीनगर फा.प्लॅाट नं.१२७ ते १२८ १५० ६ मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१८० शिवाजीनगर फा.प्लॅाट नं.१९१ ते २०० ते २१५ , २०१ २५० ६ मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१८१ शिवाजीनगर फा.प्लॅाट नं .२१७ ते २११ १०० ६ मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१८२ शिवाजीनगर फा.प्लॅाट नं १८८ ते कॅनॉल गार्डन ५० ६ मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१८३ शिवाजीनगर फा.प्लॅाट नं २३६ ते २४० १८० ६ मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१८४ शिवाजीनगर फा.प्लॅाट नं २४० ते २४१, भांडारकर रोड. ९० ६ मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१८५ शिवाजीनगर फा.प्लॅाट नं२३१ ते २३० ६० ६ मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१८६ शिवाजीनगर फा.प्लॅाट नं २४२ ते २४३ १८० ६ मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१८७ शिवाजीनगर फा.प्लॅाट नं२२४ ते २२६ १८० ६ मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१८८ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.२८९ ते २९७ १५० ६मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१८९ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.२९२ ते २८३ ते २९८ ३२० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१९० शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.२९७ ते २७४ १८० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१९१ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.२७० ते २६८ ६० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१९२ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.१५३अ ते १८५ ४०० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१९३ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.१५३अ ते १५१ ७० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१९४ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.१५४ ते १५६ १२० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१९५ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.१६४ ते १६२ १५० ७.५मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१९६ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं. १८५ ते नाला गार्डन ८० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१९७ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.१०६ ते १०८ १५० ७.५मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१९८ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.१४९ ते १०६ ६० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
१९९ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं. १०६ ते १४६ ८० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२०० शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.१४८ ते १४६ ११२ ६मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२०१ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.१४७ ते १०८ १९० ७.५मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२०२ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.१४५ ते १३७ २२० ६मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२०३ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.१४२ ते १४० १२० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२०४ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.१३८ ते १३९ १२० ६मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२०५ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.१३७ ते १३८ ६० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२०६ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.५४९ ते ५५० २५० ६मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२०७ शिवाजीनगर फा.प्लॉट ५४९ ते मॉर्डन कॉलेज रस्त्यापर्यंत केळकर हॉस्पिटल ते मॉर्डन कॉलेज २८० ६मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२०८ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.५५१ ते ५५२ २२० ६मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२०९ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.५५१ ते ५५२ २३० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२१० शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.५५२ ६० ६मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२११ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.५५१ ६० ६मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२१२ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.२६५ ते २६१ २२० ७.५मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२१३ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.२४४ ते २६० २५० ७.२० मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्य भागापासुन दोन्ही बाजुस ९ मी प्रमाणे रस्ता रुंदी दर्शविली आहे.
२१४ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.५६९/१ ते ५६९/३ शिरोळे रस्ता ते जे.एम.रोड ३०० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्य भागापासुन दोन्ही बाजुस ९ मी प्रमाणे रस्ता रुंदी दर्शविली आहे.
२१५ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.५६८ ते ५६९/२ घोले रोड ते शिरोळे रोड २०० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्य भागापासुन दोन्ही बाजुस ९ मी प्रमाणे रस्ता रुंदी दर्शविली आहे.
२१६ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.८८७ब जे.एम.रोड २३० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्य भागापासुन दोन्ही बाजुस ९ मी प्रमाणे रस्ता रुंदी दर्शविली आहे.
२१७ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.८८७अ ८० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्य भागापासुन दोन्ही बाजुस ९ मी प्रमाणे रस्ता रुंदी दर्शविली आहे.
२१८ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.८८७अ ८० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्य भागापासुन दोन्ही बाजुस ९ मी प्रमाणे रस्ता रुंदी दर्शविली आहे.
२१९ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.८८७अ ८० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्य भागापासुन दोन्ही बाजुस ९ मी प्रमाणे रस्ता रुंदी दर्शविली आहे.
२२० शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.८८७अ ८० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्य भागापासुन दोन्ही बाजुस ९ मी प्रमाणे रस्ता रुंदी दर्शविली आहे.
२२१ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.८८७ब ८५ ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्य भागापासुन दोन्ही बाजुस ९ मी प्रमाणे रस्ता रुंदी दर्शविली आहे.
२२२ शिवाजीनगर फा.प्लॉट न.८८७ब ९० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्य भागापासुन दोन्ही बाजुस ९ मी प्रमाणे रस्ता रुंदी दर्शविली आहे.
२२३ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.५९० ४५ ६मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्य भागापासुन दोन्ही बाजुस ९ मी प्रमाणे रस्ता रुंदी दर्शविली आहे.
२२४ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.६०४ ५५ ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्य भागापासुन दोन्ही बाजुस ९ मी प्रमाणे रस्ता रुंदी दर्शविली आहे.
२२५ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.६०३ ६० ६मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्य भागापासुन दोन्ही बाजुस ९ मी प्रमाणे रस्ता रुंदी दर्शविली आहे.
२२६ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.६०८ ते ६१४ १७५ ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्य भागापासुन दोन्ही बाजुस ९ मी प्रमाणे रस्ता रुंदी दर्शविली आहे.
२२७ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.६०७ ते ६०९ १९५ ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्य भागापासुन दोन्ही बाजुस ९ मी प्रमाणे रस्ता रुंदी दर्शविली आहे.
२२८ शिवाजीनगर फा.प्लाट न ६०६ ते ६०५ ६० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्य भागापासुन दोन्ही बाजुस ९ मी प्रमाणे रस्ता रुंदी दर्शविली आहे.
२२९ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.५८० ते ५८३ २६० ६मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्य भागापासुन दोन्ही बाजुस ९ मी प्रमाणे रस्ता रुंदी दर्शविली आहे.
२३० शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.५७७ ५० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२३१ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.५७२ ते ५७३ २५० ६मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२३२ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.५७५ ११५ ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२३३ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.५६३ ते ५६७/३ २०० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२३४ शिवाजीनगर फा.प्लाट नं.५६५ ,५६६ १२५ ७.५मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२३५ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.५६७/२ ते ५६७/३ AB,CD,EF २१५ ६मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२३६ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.५६७/२ १०६ ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२३७ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.५१८ ते ५२१ २४५ ७मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२३८ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.५१५ ते ५२१ १०० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२३९ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.५१३ ते ५१२ ७० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२४० शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.४९८ १६० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२४१ शिवाजीनगर ४९६ बी,४९७ ७० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२४२ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.४८५ अ ते ४८५ब १८० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२४३ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.४८१अ १२० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२४४ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.४८१अ ते ४८५ब १२० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२४५ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.४७९, ४७३ ABC,DE २१० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२४६ शिवाजीनगर फा.प्लॉट न ४८१ १२० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२४७ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.४८१ ते ४८५डी १४० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२४८ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.४९३ ११० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२४९ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.४९२ १०० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२५० शिवाजीनगर फा.प्लॉट न .४९२ ६० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२५१ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.४८९ ११० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२५२ शिवाजीनगर फा.प्लॉट न .४८७ १२० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२५३ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.४६९ ८० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२५४ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.४५६ १२० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२५५ शिवाजीनगर फा.प्लॉट न .४६० ७० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२५६ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.४६४ १२० ७.५०मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२५७ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.४६५ १८० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२५८ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.५६८अ १९० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२५९ शिवाजीनगर स. नं.१३३ अ, भोसलेनगर ३२५ ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२६० शिवाजीनगर स. नं.१३३ अ ३६० ७.५०मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२६१ शिवाजीनगर स. नं.१३४ १०२० ६.०मी व ७मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२६२ शिवाजीनगर स. नं.१३४ ९५० ६.० मी व ७मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२६३ शिवाजीनगर स. नं.१३५ ते १३६ ३२० ७.०मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२६४ शिवाजीनगर स. नं.१३५ ते १३६ २५० ६मी व ७ मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२६५ शिवाजीनगर स. नं.१३६ ते २१० AB,CD ९० ६मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२६६ शिवाजीनगर स. नं.२०९ ते २०६ १५० ६मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२६७ शिवाजीनगर स. नं.१०७ AB,CD,EF,GH ४७५ ६मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२६८ शिवाजीनगर स. नं. १०६ अइ, AB,CDE,FGHI ३८० ६मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२६९ शिवाजीनगर स. नं.१०६ १२० ८.५० मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२७० शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.४३०अ ४३० ७मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२७१ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.४३० ६२० ६मी व ७मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२७२ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.३९४ १२० ७ मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२७३ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.३९२ १४० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२७४ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.३९६ ते बी ५ ७० ७मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२७५ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.३९६ ते बी ५ २१० ६मी. व ७मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२७६ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.३९६अ ते बी-५ ९० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२७७ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.३२७ ते बी/४ ३०० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२७८ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.बी४ ते फा. प्लॉट क्र. बी २ जवळ ३०० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२७९ शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं.बी१-बी-२, पांडवनगर, ४४० ६मी. ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२८० औंध आर.बी. आय. कॉलनी/पाटणकर स्किम, स.नं.२ १३० ६.०मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२८१ औंध वॉर्ड ऑफिस शेजारील, स.नं.१५२ २०० ६.० मी ९.० मी. View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२८२ औंध ब्रेमन चौक ते आय.टी.आय./एन.आय.ओ जवळ, स.नं.५१,५२ १०० ६.० मी ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२८३ औंध ५५/२ पिचोला हॉटेल, स.नं.५५ १७० ८.० मी ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२८४ औंध बाणेर रेसिडेन्सी,स.नं. ८० १६० ९.० मी. ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२८५ औंध बाणेर रेसिडेन्सी एल.आय.सी.,स.नं. ८१ २०० ७.५०मी ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२८६ औंध बाणेर रेसिडेन्सी एल.आय.सी.,स.नं. ८१ २८० ९.० मी. ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२८७ औंध बाणेर रेसिडेन्सी डी.टी.डी.सी.,स.नं. ८१ १५० ६.० मी ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२८८ औंध औंध गावठाण ते स्विमिंग पूल/हनुमान मंदीर,गावठाण १०० ६ ते ७.५ मी ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२८९ औंध महादजी शिंदे रस्ता ते सुजाता मस्तानी, स.नं.१५५ १२५ ६.० मी. ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२९० औंध महादजी शिंदे रस्ता ते बालाजी मंदीर गावठाण, स.नं.१५५ २६० ६.० मी. ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२९१ औंध गुलमोहर पार्क नं. २,स.नं. १३१, १३२ २७० ७.५० मी. ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२९२ औंध गुलमोहर पार्क नं. १,स.नं. १३२ ३०० ७.५० ते ९.० मी. ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२९३ औंध सानेवाडी गौरव अपार्टमेंट,स.नं. १२८ १५० ६.० मी. ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२९४ औंध सानेवाडी शंकर स्मुती अपार्टमेंट,स.नं. १२८ १५० ६.०मी. ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२९५ औंध चौंधे पार्क एम्स हॉस्पिटल ते महादजी शिंदे रस्ता, स.नं. १५५ २०० ७.५० मी. ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२९६ औंध हर्मनी सोसा. ते नागरस रोड, स.नं.१६२ २०० ७.५० मी. ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२९७ औंध सुप्रिया टॉवर, स.नं. १५९ ते १६२ १४० ६.० मी. ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२९८ औंध सँडलवुड ते शिंदे रस्ता, स.नं.१६१ २६० ७.५० मी. ते ८.० मी. ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
२९९ औंध परिहार चौक ते परमार हॉस्पिटल, स.नं.१५७ २५० ६.०मी. ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
३०० औंध काका हलवाई गल्ली, स.नं.१५७ २०० ६ ते ७.५० मी. ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
३०१ औंध आनंदपार्क लेन नं. १, स.नं.१२९, १३० १५० ६.० मी. ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
३०२ औंध आनंदपार्क लेन नं. २, स.नं.१२९, १३० १५० ६.० मी. ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
३०३ औंध आनंदपार्क लेन नं. ३,स.नं.१२९, १३० १५० ६.० मी. ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
३०४ औंध आनंदपार्क लेन नं. ४,स.नं.१२९ ६० ६.० मी. ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
३०५ औंध आनंदपार्क लेन नं. ५,स.नं.१२९, १३० १५० ७.५०मी. ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
३०६ औंध आनंदपार्क लेन नं. ६,स.नं.१२९, १३० ९० ७.५०मी. ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
३०७ औंध चौंधे पार्क ते सुजाता मस्तानी,स.नं.१५५ १५० ६.००मी. ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
३०८ बोपोडी प्रतिक नगर, स.नं. ४० अे, ४१ अे ३०० ७.५० ते ७.० मी ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
३०९ बोपोडी शेवाळे दवाखाना ग्रेस सोसा. /साई सुमन सोसायटी, स.नं.६६,२१ अे-२१बी (अेसी व बीडी) २८० ६.०मी. ते ७.५० मी. ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
३१० बोपोडी कॅनाल रोड /चिखलवाडी, स.नं. ७१सी, ७१बी, २२ डी,२२डी२, २३बी, ६४ बी, ६४अे, ६५बी, ४६ सी,२२बी ४२० ६.० ते ७.५० मी. ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
३११ बोपोडी भाऊ पाटील रोड ते गावठाण, स.नं. ४३ २०० ६ ते ७.५० मी. ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
३१२ बुधवार पेठ गणपती रस्ता, लक्ष्मी रस्त्ता.सीटिएस नं ४३,४४ (A-B) १८ ७.० मी ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्य भागापासुन दोन्ही बाजुस सम प्रमाणात. रुंदी दर्शवून प्रस्तावित ९ मी रुंद रस्ता दर्शविला आहे.
३१३ बुधवार पेठ लिंबराज महाराज चौक व गणपती चौक चे दरम्यान लक्ष्मी रस्ता सीटिएस नं ५१ब लगत (C-D) ६० ६.०० मी ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्य भागापासुन दोन्ही बाजुस सम प्रमाणात. रुंदी दर्शवून प्रस्तावित ९ मी रुंद रस्ता दर्शविला आहे.
३१४ बुधवार पेठ विजयानंद सिनेमा समोर सीटीएस ९५१-९५२ लगत (E-F) १३८ ४.७५ मी ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्य भागापासुन दोन्ही बाजुस सम प्रमाणात. रुंदी दर्शवून प्रस्तावित ९ मी रुंद रस्ता दर्शविला आहे.
३१५ शुक्रवार पेठ शिवाजी मराठा हायस्कूल मागील बाजू सीटीएस नं. ४०५, ४०४, ४०६ (I-J) १२५ ५.२० मी ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्य भागापासुन दोन्ही बाजुस सम प्रमाणात. रुंदी दर्शवून प्रस्तावित ९ मी रुंद रस्ता दर्शविला आहे.
्र३१६ बाणेर मोहननगर,स.नं.९४,९५,९६+९७,प्लॉट नं.बी-५५ ते बी-५० पर्यंत १०८ ६.० मी. ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
३१७ बाणेर स.नं.३९/३ येवगी पार्क,प्लॉट क्र.१ ते ८ १६० ७.५ मी ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
३१८ बाणेर स.नं.३९/३ येवगी पार्क,प्लॉट क्र.१४ ते ११ २१० ७.५ मी ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
३१९ बालेवाडी स.नं.३५,उत्तर- दक्षिण रस्ता,विव्हाना सोसा.१८ मी डीपी रस्त्यापासून गार्डनच्या आर क्षणापर्यंत १२० ६.० मी. ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
३२० बालेवाडी स.नं.२२, लक्ष्मणनगर मधील उत्तर दक्षिण व पुर्व पश्चिम एल आकाराचा १८.० मी डी.पी.रस्त्यापर्यंतचा रस्ता २८० ६.० मी. ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
३२१ बालेवाडी स.नं.२२, लक्ष्मणनगर मधील पुर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण, सी आकाराचा वेस्टएंन्ड मॉलच्या पुर्वेकडील उषर दक्षिण रस्त्यास जोडणारा रस्ता, लेन नं ४ व ५ ६०० ६.० मी. ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
३२२ बालेवाडी स.नं.२२, लक्ष्मणनगर मधील पुर्व पश्चिम रस्ता १५० ६.० मी. ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
३२३ बालेवाडी स.नं.२२, लक्ष्मणनगर मधील पुर्व पश्चिम रस्ता १२० ६.० मी. ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
३२४ धानोरी स.नं.४८,प्लॉट नं.बी-५५ ते बी-५० पर्यंत २३० ६.०० मी. ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
३२५ बंडगार्डन रोड बंडगार्डन रोड स.नं. ४७१ब, अंजुमन इस्लाम शाळेशेजारी, ११० ७.५० मी ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
३२६ संगमवाडी अश्विनी सोसा. फा.प्लॉ. नं. ६४, पुणे मुंबई रस्ता येथील अंतर्गत गल्ली ३, ४, ५ व लगतची गल्ली ५२० ६.०० मी. ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
३२७ कोथरुड स.नं. १२८, श्रीनिकेतन सोसा., लेन नं.३, ९० ६.०० मी. ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
३२८ कोथरुड स.नं. १४, महाराष्टबँक, मयूर कॉलनीचे मागील रस्ता १३० ६.०० मी. ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
३२९ कोथरुड मयूर डी.पी रस्ता ते जोग शाळा रस्ता, स.नं. १२९+१३० २३० ६.०० मी. ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
३३० कोथरुड निर्झर रोड, स.नं. १९, करीश्मा सोसा रस्ता, ते गुळवणी महाराज पथ १९० ६.०० मी. ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
३३१ कोथरुड अमोद अंकुर सोसा ते तेजस सोसा रस्ता, स.नं. २९ (अ‍ॅड. राव पथ) २१० ६.०० मी. ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
३३२ कर्वेनगर स.नं. २५, चिंतामणी सोसा, सी टाईप गार्डन रोड २०६ ६.०० मी. ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
३३३ शिवाजीनगर ठुबे पार्क, फा.प्लॉ. नं.१४ ते २३ ते २८ १९३ ६.०० मी. ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
३३४ शिवाजीनगर फा.प्लॉ. नं.४२६ ते ४२७ १२१ ७.५० मी. ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
३३५ सदाशिव पेठ घरांक १५६४ ते १५८७ व १५८५ ते १६०६ व १५४५ ते १५६८ ३८० ६.०० ते ७.५० मी. ९.० मी View pdf अस्तित्वातील रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान रुंदी करण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.