GARDENS IN PUNE

Select GARDENS IN PUNE

संगमवाडी क्षेत्रिय कार्यालय

उद्यानचे नाव

ठिकाण

वेळ

आयप्पा स्वामी  उद्यान

धानोरी, पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००

किशोर  उद्यान

टिंगरे नगर पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००

विजयराव टिंगरे  उद्यान

गल्ली नं.14, टिंगरेनगर पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००

मुकुंदराव आंबेडकर  उद्यान

कमल लॉन्स शेजारी, धानोरी,पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००

सुरेंद्र आनंद  उद्यान

स.नं. 56,गोकुळनगर, धानोरी, पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००

डॉ.गड्डासिंग चिमा  उद्यान

येरवडा,पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००

इंद्रप्रस्थ  उद्यान

जयजवाननगर, येरवडा,पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००

हुतात्मा स्मारक  उद्यान

येरवडा,पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००

महात्मा जोतीबा फुले  उद्यान

फुलेनगर,पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००

तिरुपती उदयान

टिंगरे नगर, पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००

प्रगती  उद्यान

टिंगरे नगर ,पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००

मोरया  उद्यान

टिंगरे नगर ,पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००

स.नं. 37, संतोषनगर

टिंगरे नगर ,पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००

स.नं 14, येथील उदयान

धानोरी,पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००