SECURITY OCTOBER 2019

महिना: 
नोव्हेंबर, 2019
महिन्याच्या सुरुवातीस मागील शिल्लक प्रकरणे/ अर्ज: 
7
अहवालाच्या महिन्यात दाखल प्रकरणे: 
2
एकूण (रकाना ३+४): 
9
अहवाल्याच्या महिन्यात निकाली काढलेल्या प्रकरणांची संख्या: 
0
शिल्लक (प्रलंबित प्रकरणांची) संख्या: 
0
एक महिन्यातील: 
2
तीन महिन्यातील: 
1
दोन महिन्यातील: 
1
तीन महिन्या पेक्षा जास्त: 
5

विभागाचे नाव निवडा:

कामाचा विषय: