एस. आर. इ. अधिकारी 

पुणे महानगरपालिका हद्‌दीतील झोपडपटटया संदर्भात महाराष्ट्र झोपडपट्‌टी (सुधारणा निर्मूलन आणि पुर्नविकास) अधिनियम १९७१ मधील तरतूदीनुसार झोपडपट्‌टी धारकांना सुविधा पुरविणे, सेवाशुल्क बिले वाटप व वसूली , झोपडी हस्तांतरण, झोपडयांवरील कारवाई व झोपडपट्‌टीमधील व्यवसाय व स्वच्छता इ. साठी सक्षम प्राधिका-यांची खालील प्रमाणे नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.

 

  श्री. विजय दहिभाते

    सक्षम प्राधिकारी (झोनिपु) तथा उपआयुक्त आयुक्त (परिमंडळ कार्यालय क्र. १), पुणे  महानगरपालिका.

    ई - मेल :- dmc1 [at] punecorporation [dot] org

    दूरध्वनी :- ०२०-२५५०८०९१

    पत्ता :- कै.बा.स.ढोलेपाटील  रोड क्षेत्रिय कार्यालय, पुणे महानगरपालिका.

    कार्यक्षेत्र  :- नगररोड-वडगावशेरी क्षेत्रिय कार्यालय, येरवडा-कळस-धानोरी क्षेत्रिय कार्यालय, ढोलेपाटील क्षेत्रिय कार्यालय.

 

 श्री. उमेश माळी

    सक्षम प्राधिकारी (झोनिपु) तथा सह महापालिका आयुक्त (परिमंडळ कार्यालय क्र. २) पुणे महानगरपालिका.

    ई - मेल :- dmc2 [at] punecorporation [dot] org

    दूरध्वनी :- ०२०-२५५०१५९१

    पत्ता :- पंडित जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक भवन, तळमजला, शिवाजीनगर पुणे ५.

    कार्यक्षेत्र :- औंध-बाणेर क्षेत्रिय कार्यालय, शिवाजीनगर-घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालय, कोथरूड  - बावधन क्षेत्रिय कार्यालय, 

 

  श्री. जयंतकुमार भोसेकर

    सक्षम प्राधिकारी (झोनिपु) तथा उपआयुक्त (परिमंडळ कार्यालय क्र. ३). 

    ई - मेल :- dmc3 [at] punecorporation [dot] org

    दूरध्वनी :- ०२०-२५५०८१२१

    पत्ता :- कै. शिवाजीराव  ढेरे उोग  भवन, टिळकरोड  पुणे ३०.

    कार्यक्षेत्र - धनकवडी-सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालय, सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालय, वारजे-कर्वेनगर क्षेत्रिय कार्यालय.

 

  श्री. सुरेश जगताप

    सक्षम प्राधिकारी (झोनिपु) तथा सह महापालिका आयुक्त, (परिमंडळ कार्यालय क्र. ४).

    ई - मेल :- dmc4 [at] punecorporation [dot] org

    दूरध्वनी :- ०२०-२५५०८०९१

    पत्ता :- के.पी.सी.टी. मॉल, स.न. १६ शिवरकर रोड,.

    कार्यक्षेत्र - हडपसर-मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय,  वानवडी-रामटेकडी क्षेत्रिय कार्यालय, कोंढवा-येवलेवाडी  क्षेत्रिय कार्यालये.

 

  श्री. माधव देशपांडे

    सक्षम प्राधिकारी (झोनिपु) तथा सह. महापालिका आयुक्त, (परिमंडळ कार्यालय क्र. ५).

    ई-मेल :-

    पत्ता :- कै. शिवाजीराव  ढेरे उोग  भवन, दुसरा मजला टिळकरोड  पुणे ३०.

    कार्यक्षेत्र - कसबा-विश्रामबागवाडा क्षेत्रिय कार्यालय, भवनीपेठ क्षेत्रिय कार्यालय, बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालय

 

   समन्वयक श्री. संजय रांजणे

    प्र. उपआयुक्त (झोनिपु), पुणे महानगरपालिका

    पत्ता :- रूम नं- डी ५०, २ रा मजला, मनपा भवन, शिवाजीनगर पुणे ५.

     ई - मेल :- slum@punecorporation.org   

     दूरध्वनी :- ०२०-२५५०१२६१, २५५०१२७९.