Select Sub Departments

स्थायी समिती सदस्य

उद्देश: महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 मध्ये स्पष्ट करण्यात आलेल्या विविध विभागासंदर्भातील कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी

सदस्य नाव

 • Standing Committee | Pune Municipal Corporation श्री. रासने हेमंत नारायण अध्यक्ष, स्थायी समिती
 • Standing Committee | Pune Municipal Corporation श्री. ओसवाल बाळा उर्फ प्रमोद प्रेमचंद स्थायी समिती सदस्य
 • Standing Committee | Pune Municipal Corporation कु. हिमाली नवनाथ कांबळे स्थायी समिती सदस्य
 • Standing Committee | Pune Municipal Corporation श्री. अशोक धाकु कांबळे स्थायी समिती सदस्य
 • Standing Committee | Pune Municipal Corporation श्रीमती. सुनिता गलांडे स्थायी समिती सदस्य
 • Standing Committee | Pune Municipal Corporation श्रीमती. उज्ज्वला सुभाष जंगले स्थायी समिती सदस्य
 • Standing Committee | Pune Municipal Corporation श्री. बंडु उर्फ प्रकाश ज्ञानोबा ढोरे स्थायी समिती सदस्य
 • Standing Committee | Pune Municipal Corporation श्रीमती. तापकिर वर्षा विलास स्थायी समिती सदस्य
 • Standing Committee | Pune Municipal Corporation श्रीमती. मानसी मनोज देशपांडे स्थायी समिती सदस्य
 • Standing Committee | Pune Municipal Corporation श्री. पठारे महेंद्र पंढरीनाथ स्थायी समिती सदस्य
 • Standing Committee | Pune Municipal Corporation श्री. दिपक अशोक पोटे स्थायी समिती सदस्य
 • Standing Committee | Pune Municipal Corporation श्रीमती. बाबर अमृता अजित स्थायी समिती सदस्य
 • Standing Committee | Pune Municipal Corporation श्रीमती. लताबाई दयाराम राजगुरू स्थायी समिती सदस्य
 • Standing Committee | Pune Municipal Corporation श्री. सुनील ज्ञानदेव कांबळे स्थायी समिती सदस्य
 • Standing Committee | Pune Municipal Corporation श्रीमती. लोणकर नंदा नारायण स्थायी समिती सदस्य
 • Standing Committee | Pune Municipal Corporation श्री. राजेंद्र यशवंत शिळीमकर स्थायी समिती सदस्य