Swab Center List

अ.क्र.
झोन
प्रभाग कार्यालयाचे नाव
स्वॅब केंद्राचे नाव (आरटीपीसीआर)
अँटीजेन सेंटरचे नाव
झोन १

येरवडा - कलास - धानोरी

कळस दवाखाना

कळस दवाखाना

ढोले पाटील रस्ता

आरटीपीसीआर मधील विविध क्षेत्रातील मोबाइल व्हॅनद्वारे

--

नगररोड-वडगावशेरी

रक्षकनगर स्टेडियम

रक्षकनगर स्वॅब केंद्र

झोन २

शिवाजीनगर - घोलेरोड

सावित्रीबाई फुले हॉल, जनवाडी

सावित्रीबाई फुले हॉल, जनवाडी

औंध - बाणेर

खेडेकर हॉस्पिटल

खेडेकर हॉस्पिटल

कोथरूड - बावधन

अण्णासाहेब पाटील शाळा

अण्णासाहेब पाटील शाळा

झोन ३

वारजे - कर्वेनगर

एस.एन.डी.टी. कॉलेज

एस.एन.डी.टी. कॉलेज

--

बारटक्के दवाखाना

सिंहगड रोड

पी.एल. देशपांडे गार्डन

पी.एल. देशपांडे गार्डन

लायगुडे हॉस्पिटल

--

१०

धनकवडी - सहकारनगर

शरदचंद्रजी पवार केंद्र

शरदचंद्रजी पवार केंद्र

११
झोन ४

वानवडी - रामटेकडी

विलासराव देशमुख क्रीडा प्रबोधिनी

विलासराव देशमुख क्रीडा प्रबोधिनी

१२

हडपसर - मुंढवा

काळे बोराटे नगर दवाखाना

काळे बोराटे नगर दवाखाना

१३

कोंढवा - येवलेवाडी

कामठे कुस्ती केंद्र

कामठे कुस्ती केंद्र

१४

राजीव गांधी उद्यान कात्रज

राजीव गांधी उद्यान कात्रज

१५
झोन ५

भवानी पेठ

सावित्रीबाई फुले प्राथमिक विद्यालय

सावित्रीबाई फुले प्राथमिक विद्यालय

१६

बिबवेवाडी

गंगाधाम अग्निशमन केंद्र, बिबवेवाडी

गंगाधाम अग्निशमन केंद्र, बिबवेवाडी

१७

कसबा - विश्रामबागवाडा

सणस मैदान

सणस मैदान