छायाचित्र नसलेले मतदार यादी

निवडणूक विभागामार्फत छायाचित्र मतदार याद्यांचा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. याअनुषंगाने विविध मतदारसंघातील छायाचित्र नसलेल्या मतदारांची मतदारयादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सदर मतदारयादीत ज्या मतदारांचा फोटो नसेल अशा मतदारांनी आपला नजीकच्या काळातील फोटो आपल्या विधानसभा मतदारसंघ कार्यालयात जमा करावा. असे आवाहन करण्यात येत आहे.