जलद दुवे

Overview & Functioning

नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: अ‍ॅड.हाजी गफूर पठाण
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२७ - कोंढवा खुर्द - मीठा नगर
जागा:
पत्ता:
स.नं.46, वजीर कॅसेड, कोंढवा खुर्द, पुणे.48
फोन नंबर:
8928392738/8923096612
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: घोगरे धनराज बाबुराव
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२५ - वानवडी
जागा:
पत्ता:
फ्लॅट नं.7, कृष्णकन्हैय्या अपार्टमेंट, विलासनगर, वानवडी, पुणे.
फोन नंबर:
9850078997
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: अशोक धाकु कांबळे
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२४ - रामटेकडी - सय्यदनगर
जागा:
पत्ता:
54/10, शांतीनगर,वानवडी, पुणे.40
फोन नंबर:
9890591054/9850406969
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: परवीन हाजी फिरोज
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२७ - कोंढवा खुर्द - मीठा नगर
जागा:
पत्ता:
स.नं.50, भाग्योदयनगर,तनजीला मंझिल, कोंढवा खुर्द, पुणे.48
फोन नंबर:
9823048246/9527308338
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: कालिंदा मुरलीधर पुंडे
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२५ - वानवडी
जागा:
पत्ता:
स.नं.76/3, आदिनाथ कृपा, जगतापनगर, वानवडी, पुणे.
फोन नंबर:
9850847948
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: हमीदा अनिस सुंडके 
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२७ - कोंढवा खुर्द - मीठा नगर
जागा:
पत्ता:
428, नाना पेठ, पेन्शनवाला मस्जीद, पुणे.2
फोन नंबर:
9049222882/9764320204
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: जगताप रत्नप्रभा सुदाम
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२५ - वानवडी
जागा:
पत्ता:
ओ-2, सेक्रेड हार्ट टाऊन, वानवडी, पुणे.40
फोन नंबर:
9921292929
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: आनंद आण्णा आलकुंटे
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२४ - रामटेकडी - सय्यदनगर
जागा:
पत्ता:
स.नं.106, आलकुंटे वस्ती, शंकर मठ, पुणे.
फोन नंबर:
7350277277
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: बाबर साईनाथ संभाजी
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२७ - कोंढवा खुर्द - मीठा नगर
जागा:
पत्ता:
ए-4, मेफेअर एलेगन्झा, एनआयबीएम रोड, पुणे.48
फोन नंबर:
9850982198
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: जगताप प्रशांत सुदाम
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२५ - वानवडी
जागा:
पत्ता:
ओ-2, सेक्रेड हार्ट टाऊन, वानवडी, पुणे.40
फोन नंबर:
9822651488
ई-मेल आयडी:
माहिती लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येईल.

Important Contact Information

Swach helpline

108

Hotline Number

01234567

Monitoring and Feedback

18000000

PMC Sanitation Department Officials

0202000000

SWM Officials / Ward Sanitary Inspector

42424242
image