Ward Wise Containment Zone List

सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र प्रकाशित तारीख
सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र १   १० मे २०२०      
सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र २   १७ मे २०२०      
सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र ३   २ जून २०२०      
सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र ४   १६ जून २०२०      
सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र ५   १ जुलै २०२०      
सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र ६   २३ जुलै २०२०      
सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र ७   १ ऑगस्ट २०२०      
सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र ८   १७ ऑगस्ट २०२०      
सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र ९   3 सप्टेंबर २०२०      
सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र १०   १९ सप्टेंबर २०२०      
सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र ११   ५ ऑक्टोबर २०२०      
सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र १२   १९ ऑक्टोबर २०२०      
सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र १३   ४ नोव्हेंबर २०२०      
सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र १४   २० नोव्हेंबर २०२०      
सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र १५   ४ डिसेंबर २०२०      
  सर्व सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये सुधारणा करण्यात येत असून दि ०४/१२/२०२० रोजी घोषित करण्यात आलेल्या पुणे महानगरपालिका क्षेत्रामधील सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र (Micro Containment Zone ) आज दिनांक ३१/१२/२०२० रोजी रात्री १२:०० पासून सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्राच्या यादीतून वगळण्यात येत आहे व सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र (MicroContainment Zone ) निरंक म्हणून जाहीर करीत आहे.

 

 

Ward Wise Containment Zone List

अ.क्र. सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्राचे नांव सूक्ष्म प्रतिबंधित दिनांक सूक्ष्म प्रतिबंधित आदेश
1 नगररोड वडगावशेरी ३०/०४/२०२१ Download
१४/०४/२०२१ Download
१२/०४/२०२१ Download
११/०४/२०२१ Download
०९/०४/२०२१ Download
०७/०४/२०२१ Download
०५/०४/२०२१ Download
३१/०३/२०२१ Download
३०/०३/२०२१ Download
२७/०३/२०२१ Download
१५/०३/२०२१ Download
०१/०३/२०२१ Download
2 कोथरूड-बावधन १५/०३/२०२१ Download
०९/०३/२०२१ Download
3 वारजे कर्वेनगर १५/०३/२०२१ Download
4 शिवाजीनगर- घोलरोड १५/०३/२०२१ Download
०८/०३/२०२१ Download
5 बिबवेवाडी १५/०३/२०२१ Download
०१/०३/२०२१ Download
6 धनकवडी-सहकारनगर ०६/०५/२०२१ Download
०५/०५/२०२१ Download
०३/०५/२०२१ Download
३०/०४/२०२१ Download
२९/०४/२०२१ Download
२८/०४/२०२१ Download
२६/०४/२०२१ Download
२५/०४/२०२१ Download
२३/०४/२०२१ Download
२०/०४/२०२१ Download
१९/०४/२०२१ Download
१७/०४/२०२१ Download
१५/०४/२०२१ Download
१३/०४/२०२१ Download
१२/०४/२०२१ Download
११/०४/२०२१ Download
११/०४/२०२१ Download
०८/०४/२०२१ Download
०६/०४/२०२१ Download
०१/०४/२०२१ Download
३०/०३/२०२१ Download
२४/०३/२०२१ Download
२०/०३/२०२१ Download
१९/०३/२०२१ Download
१५/०३/२०२१ Download
१३/०३/२०२१ Download
०९/०३/२०२१ Download
०८/०३/२०२१ Download
०६/०३/२०२१ Download
०५/०३/२०२१ Download
०१/०३/२०२१ Download
7 येरवडा कळस धानोरी ०७/०४/२०२१ Download
१२/०३/२०२१ Download
8 कोंढवा येवलेवाडी १२/०३/२०२१ Download
१०/०३/२०२१ Download
०९/०३/२०२१ Download
०८/०३/२०२१ Download
०७/०३/२०२१ Download
०५/०३/२०२१ Download
०१/०३/२०२१ Download
9 ढोले पाटील ०९/०३/२०२१ Download
०२/०३/२०२१ Download
10 कसाबा-विश्रामबागवाडा ०८/०३/२०२१ Download
०३/०३/२०२१ Download
11 औंध-बाणेर ०३/०३/२०२१ Download
०१/०३/२०२१ Download
२५/०२/२०२१ Download
२२/०२/२०२१ Download
12 भवानी पेठ ०१/०३/२०२१ Download